{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Tarih - Tarih-ncesi'nde ve Antikada UFOlar[deitir M 10000...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tarih-öncesi'nde ve Antikçağda UFO’lar [ değiştir ] M.Ö. 10000 yıllarına tarihlenen, uzaylı ziyaretçileri temsilen yapılmış olabileceği ileri sürülen mağara resimleri, Val Camonica ( İtalya ). Fakat resimler ilahları veya mitolojik kişileri temsilen de yapılmış olabilir. Kimliği tanımlanamayan hava fenomenlerine ilişkin gözlemler çok eski zamanlardan beri yapılmaktadır. Kimi ufologlara göre, İspanya 'daki Altamira Mağarası 'ndakiler veya Cougnac 'taki ( Fransa ) Lot ( Pech-Merle ) Mağarası'ndakiler [2] gibi, duvarlarında resimler bulunan bazı mağaralardaki tuhaf tasvirler UFO tasvirleri olmalıdır. [3] Ayrıca Cezayir’deki Tassili freskleri [4] gibi bazı resim ya da heykelcikler ilginç biçimde 20. yüzyıldaki raporlarda betimlenen uzaylı tasvirleriyle benzerlik göstermektedir [5] ki, bu, ufologlar topluluğunun bir kısmına göre, UFO fenomeninin eskiliğinin, yani Dünya insanlığının havada uçabilen araçlar yapabilecek teknolojiye sahip olmasından önce de mevcut olduğunun bir kanıtıdır. Fakat eski zamanlarda gözlemlenen bu tuhaf fenomenlerin kuyrukluyıldızlar , parlak meteorlar ya da atmosferdeki optik fenomenler olduğu sanılmaktadır. Eski zamanlardaki bu tür olguların incelenmesi retro-ufoloji olarak adlandırılmaktadır. Geçmişteki bu tür gözlemlere şunlar örnek olarak gösterilebilir: M.Ö. 1450’ye doğru, firavun III. Tutmosis’in tahtta olduğu döneme ait bir betimlemede, gökte güneşten daha parlak ateşten halkalar ”ın gözlemlendikleri, eni 5 m.’yi bulan bu nesnelerin birkaçgün boyunca belirdikleri ve sonunda gökte yükselerek kayboldukları anlatılır. [6] Romalı yazar Julius Obsequens M.Ö. 99 yılında “ Tarquinia'da güneşin batışı sırasında küre gibi bir yuvarlak nesne gökte batıdan doğuya doğru yol aldı ” diye yazmıştır. [7] Ortaçağ ve Rönesans'ta UFO’lar [ değiştir ] Ünlü okültistlerin yaşadığı bu dönemlerde, dinin etkisiyle göksel fenomenler ilahî mesajlar olarak veya büyücülerin sorumlu tutulduğu uğursuz işaretler olarak yorumlanmıştır.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
14 Nisan 1561'de Nuremberg (Almanya) göklerinde görüldüğü kaydedilen, silindir ve daire biçimli UFO’ları temsilen, Hans Glaser tarafından tahta üzerine yapılmış gravür. Japonya 'da 24 Eylül 1235'te general Yoritsume ve ordusu Kyoto yakınlarında sabit olmayan hareketlerde bulunan tanımlanamayan "ışık küreleri" gözlemlediler. Danışmanları kendisine telaşlanmaması gerektiğini, zira bunların yalnızca rüzgarın salladığı yıldızlar olduğunu açıkladılar. [8] 14 Nisan 1561'de Almanya semalarında sanki bir hava savaşı yapılıyormuşçasına hareketlerde bulunan pek çok nesne gözlemlendi. Bu olay Hans Glaser (1566) tarafından tahta üzerine işlenmiş gravürle tasvir edilmiştir. Silindir biçimli büyük nesnelerden [9] küre ve daire biçimli küçük nesnelerin çıktığı gözlemlenmişti.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 31

Tarih - Tarih-ncesi'nde ve Antikada UFOlar[deitir M 10000...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online