15+NÄ°SAN+..

15+NÄ°SAN+.. - Sosiyoloji vizesi iptal...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sosiyoloji vizesi iptal edilmiştir benim sayemde… hoca bunun yerine projeye not verecek. Altta yazan 10 madde araştıralacak ve proje şeklinde 20 veya 15 sayfaya uyarlanacak şekilde maddelerin tanımları tek tek değilde birbiriyle bağlantılı şekilde yazı yazılacak. Yani coppy paste yapılmayacak kendi yorumların olacak içinde. 1.Define sociology
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online