06 - ν π 89601 ‚[email protected] 5 8 A8B8C€Ež 45 ¨‹¶ª Ì 8...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ν π 89601 ‚[email protected] [+5 8 A8B8C€Ež[+ 45 ¨‹¶ª* Ì 8 55 8 40 8 20 [+5 ‚[email protected] 1.8 C 8 2.8 C à 3.8 B à B ¨‹¶ª* Ì B ¨‹¶ª Ì A ¨‹¶ª* Ì A ¨‹¶ª Ì Aà Ì‹¶ª 10 + 15 + 20 = 45 ∪ 89602 x1 , x2 , x3 ,...,¶ xÍ 7 8 *ª ‹ x1<x2<x3<.....<x78 8 x1 + x2 + x3+...+x7 = 20008 x1 + x2 +¶ ‹ xÍ3 8 ª ª ¶‹ Í 8 8 x1 , x 2 ,..., x 6 , x[ 7E € +ž 18 8 2000 = x1 + x 2 + ... + x 6 + x7 ≥ x1 + ( x1 + 1) + ( x1 + 2) + ... + ( x1 + 6) = 7 x1 + (1 + 2 + ... + 6) = 7 x1 + 21 A x1 ≤ 282 A x1 hÌ ª¶ ‹ 8 5 7 282 2000 = 282 + x 2 + x3 + ... + x7 1718 = x 2 + x3 + ... + x 7 ≥ x 2 + ( x 2 + 1) + ( x 2 + 2) + ... + ( x 2 + 5) = 6 x 2 + (1 + 2 + ... + 5) = 6 x 2 + 15 8 8 x2 A 8 x1 , x 2 X x 2 ≤ 283 5 7 283 . 2000 = 282 + 283 + x3 + x 4 + ... + x 7 1435 = x3 + x 4 + x5 + x6 + x 7 ≥ x3 + ( x3 + 1) + ( x3 + 2) + ( x3 + 3) + ( x3 + 4) = 5 x3 + (1 + 2 + 3 + 4) = 5 x3 + 10 8 8 x3 8ͪ ‹¶ x3 ≤ 285 285 282 + 283 + 285 = 850 . 8 x1 + x 2 + x3‹ 8 Ͷ ª 89603 ∆ABC 8 AM (+ª º AE A AD AA BAC 8 4 8 88 BAC 8 º + ((ª* ) ) A º + )(ª º + )(ª ø B 8 === 8 SU // BC 8 8 *b A Aº 4 ت* B M E D C BTC ت º*b 48 A AU A BC A b ASº Ø*ª SU B M S T (8 ) C ED U 8 M A BC A T A BTC A 8 TM B ø ª º )(+ TM Ps• O B T (8 ) M C 8 TM A AS A M 8 M A , BC A 8 AA ªº*bØ 8 AB = y , AC = x , DC = a , ME = b , AD = h 8 ∠EAD = ∠CAD , ∠ADE = ∠ACD = 90° , AD = ADª ( +º ∴ ∆ADE ≅ ∆ADC ⇒ AE = AC = x , ED = DC = a 8 AM A∆ABC AM+E [ ž € ⇒ BM = 2a + b 8 ∆ABE y 2a + b AB BM ⇒= = x b AE ME 8 ∆ABC AEE ž[+ € y 2(a + b) a + b AB BE ⇒= = = x 2a a AC EC ∴ 2a + b a + b ⇒ 2a 2 = b 2 ⇒ b = 2 a Η = b*ºª b a , h2 = x2 − a2 , h2 = 8 ∆ADE 8 ∆ADB b H*ºª [( ( ( 2 +1 x − 3 + 2 2 a ) ] [( 2 2 )] 2 2 x2 − a2 = 2 +1 x2 − 3 + 2 2 a2 ) ( ) ⇒ 2 + 2 2 x 2 = 16 + 12 2 a 2 ⇒ x2 = 4 + 2 2 a2 ∴ h2 = x2 − a2 = 3 + 2 2 a2 ⇒ h = 8 ∆ADM , AD = h = 2 + 1 a ( ) ( ) ) ( ( ) ) ( ªº b 2 + 1 a* Η ) MD = ME + ED = 2a + a = ∴ ∆ADM bª H*º * d ªº Ø ( 2 +1 a ) , ⇒ ∠MAD = 45° ∠BAC = 2∠MAD = 2 × 45° = 90° A 8 ∠CAD =* α ª Hº b ∠DAE = ∠EAM = ∠MAB = ∠CAD = α 8 AD = h , DC = x ′ , ME = y ′ 8 ∠EAD = ∠CAD , ∠ADE = ∠ACD = 90° , AD = ADª Η * bº ∴ ∆ADE ≅ ∆ADC ⇒ ED = DC = x ′ 8 AM A∆ABC ⇒ BM = 2 x ′ + y ′ 8 ∆EAD , tan α = x′ x′ + y ′ 6 ∆EAD , tan 2α = h h 3x ′ + 2 y ′ 8 ∆EAD , tan 3α = h x′ y′ 8x = , y = 8 tan α = x , tan 2α = x + y , tan 3α = 3 x + 2 y h h tan 2α = 2 tan α 2x = = x+ y 2 1 − tan α 1 − x 2 (1) 2x 2 1 − x 2 = 3 x − x = 3x + 2 y 2x 1 − 3x 2 1− x 1− x2 x+ tan α + tan 2α tan 3α = tan ( 2α + α ) = = 1 − tan α tan 2α 8(1)8 y = (2) x + x3 1− x2 3x − x 2 2( x + x 3 ) 8x 2 2x + 2x 3 (2)8 = 3x + ⇒ = ⇒ x( x 4 − 6 x 2 + 1) = 0 2 2 2 2 1 − 3x 1− x 1 − 3x 1− x 6 ± 32 = 3 ± 8 ⇒ x = 0, 2 − 1, 2 + 1,− 2 + 1,− 2 − 1 ⇒ x = 0, x 2 = 2 0° < 4α < 180° ⇒ 0° < α < 45° ⇒ 0 < tan α < 1 * ªº - η ` x = tan α = 2 − 1 ⇒ α = tan −1 x = 22.5° ∠BAC = 4α = 4 × 22.5° = 90° 89604 8E • ˜[+ð¶1ºª*D ž ËÛ¸ 8 8 8 8 8 88 º B 8• ˜[+ð¶1ºª*D ª1 · žE Ë ˜> 8 88 [+5 ‚[email protected] ºB ª1 · 8 88 88 º B ª* 1 · 8 ¸D ª*á5s—[+ Û Ë 8 È“. 8ºB ª* 1 · (8 )¸ D ª*á5s—[+ Û Ë 89 ‚E± 4 @/ 77 1.˜ 88 88E • ˜[+ð¶1ºª* ž È“. 8 8 8 88• ˜[+ð¶1ºª*D ž E ËÛ¸ 8 88 8 (A) 2.88 8 8 + 88Ë˜Û [ ž E • ð¶1ºª*¸ 88+ [ ž E € 8 8+ [ ž E € 88 (B) (A)8ª 8Û D[ * ¸ á5s— + [Ë + 3.88ª º B * 1· 89605 8 ABCD8 AB =aABC =b A a<bM ‚E: 4 @/ 77 (1)•2 î c=8 (2)8E B ˜À¶1ºª*D +[ ž • Ë AD A E8 C 8 BE A 8 F8 (3)8 Bª Eº Ø* + [ ABE˜€Í‹¶ª*D ` ž E • ËÛ¸ *ª *ª *ª *ªº EBCE18 CF º ¸1 + [ BCF˜À¶1ºª*D ª¶ žE• º1¶¸ FCE1žFE 1 € +[ (º a)¸ 1¶ FCE1F1 ` (b)¸ º1 ¶ a,b¸º * 1ª¶ ABCD 8=a,=b¸¶ *ªº1 1¶¸ * ª º 3¸ 1¶ * ABCD ¸ ªº1¶ F1 D E F E1 A A F E D E1 B C B C 8 8 (a)8 + [ cE =˜À¶1ºª*D ž•Ë + [cE € ž FCE1F1 ` 8(3°)8 8 EAB=∠CFB=90° ABE+∠CBF=90°=∠FCB+∠CBF88 ABE=∠FCB8 ⇒∆ABE ∼ ∆FCB ⇒ AB:BE=FC:CB ⇒ FC=8 8 (3°)88 ABE=∠DCE18 8 DCE1+∠DCF=∠ABE+∠DCF=∠CBF+∠DCF=90° ªº1¶¸ FCE1F1 8 ª º c ¸¶ 1 (b)[ ž E € + *ªºF¸ 1¶ `ª BEº Ø* F 8 BE •Ç/ x ªº-mø ªºFø -m A* ªBCFø º-m a,b A 8 BF=yA A ABE ∼ ∆FCB8 FC=8 BFC 8 y2=BC2−FC2=b2−abA y=8 8F x y≤BE=⇒ y2≤ab⇒b≤2aA 8 *ªºFø -m b>2aA F A F E D E1 A E D B C B C ª º - øm 1.9 ‚E" 4 @/ 77 + [ ž 2.˜ph-ºª*D E • ËÛ¸ 3.À9ð¶ FCE1- Fm 1 ø *ªº +[ž c€ E C 8 BE 8ª º - F ø * ª º BE ø m -m 8 ABE 88 FCB ðË/ b≤ª 2a øm º- ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online