Fransızca - Alphabet/alfabe Fransz alfabesinde 26 harf...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Alphabet/alfabe Fransız alfabesinde 26 harf vardır Büyükharf; A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O,P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Küçük .harf; a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, y, z, Okunuşları a, be, se, de, ö, ef, je, aş, i, ji, ka, el, em, en, o, pe, kü, er, es, te, ü, ve, dubl ve, iks, igrek, zed A E I O U Y sesli( voyelles ); dil dişler ve dudakların yardımı ile söylenen diğer 20'si sessiz ( consonnes ) harflerdir Harflerin Okunuşlari C harfi a - o - u önünde k okunur. Le camarade (lö kamarad) - arkadaş La cuisine (la kuizin) - mutfak C harfi e ve i önündeyse s okunur. Céder (bırakmak) Le cinéma (sinema) G harfi a ve o , u önünde g okunur. La guitare(gitar) La gorge (gırtlak) G harfi e ve i önünde ise j okunur. Le gilet (yelek) Le gendarme(jandarma) au (o) okunur. chaud (şo) eau (o) okunur. tableau (tablo) eu (ö) diye okunur. professeur (profesör) ou (u) diye okunur. souci (susi)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
oi (ua) diye okunur. bois (bua) oeu (ö) diye okunur. boeuf (böf) ch (ş) diye okunur. charbon (şarbon) gn (ny) telaffuz edilir. gagner (ganye) a bazı söcükler içinde okunmaz août (ut) toast (tost) e sözcük içinde genellikle ö olarak okunur. semaine (sömen) è ve é (e) sesini verir père (per) - baba sözcük sonundaki sessiz harfden önce gelirse (e) diye okunur. fer (fer) mer (mer) ê harfi türkçedeki e gibi okunur. fête (fet) e harfi iki sessiz harfin önünde e okunur. personne (person) Sözcük başında bazan kural dışında (ö) diye okunur. reproche (röproş) e bazı sözcükler içinde söylenmez. charcuterie (şarkutri) ë sözcük içinde okunmaz. aiguë (egü) ai (e) sesini verir. mais (me)
Background image of page 2
0 zéro 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 cinq 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 10 dix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 dix-huit 19 dix-neuf 20 vingt 21 vingt et un 22 vingt-deux 23 vingt-trois
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
30 trente 31 trente et un 32 trente-deux 40 quarante 41 quarante et un 50 cinquante 60 soixante 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 73 soixante-treize 74 soixante-quatorze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 100 cent 200 deux cents 201 deux cent un 1,000 mille 2,000 deux mille 1,000,000 un million 2,000,000 deux millions
Background image of page 4
Les Accents / Aksanlar Fransızcada bazı harflerin üzerine bir kısım işaretler konulur. Bu işaretler aksan (accents)lardır. Üç çeşit aksan vardır. 1). l'accent aigu(é) : Önüne gelen sesli harfle birleşmeyen ve Türkçedeki e harfini daha ince ve kapalı okuduğuzda ortaya çıkan sese benzer bir ses veren e lerin üzerine konur. Le café (kahve)
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 14

Fransızca - Alphabet/alfabe Fransz alfabesinde 26 harf...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online