Hjemmeopgave 2 - samf a.docx - Samfundsbeskrivelse A...

This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

The preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.
Samfundsbeskrivelse A07/04/2020Økonomi - KUHjemmeopgave nr. 2, forår 2020ForsyningsbalancenHovedelementerne i denne opgave er bestående af de vigtigste komponenter af forsyningsbalancen:BNP (Y), Import (M), Eksport (X), Privatforbrug (C), Bruttoinvesteringer (I) og Offentlige forbrugsudgifter (G).Formlen er som følger:YM=C+G+I+XEllerY=C+G+I+(XM)Med udgangspunkt i den første led af ovenstående ligning, er tilgangssiden bestående afYMog anvendelsessiden er beståede afC+G+I+X.1.Beskriv udviklingen i forsyningsbalancens væsentligste komponenter siden 2000 i 2010-priser,kædede værdier (Anvend årstal fra tabel NAN1)Til denne opgave vil udviklingen i forsyningsbalancens væsentligste komponenter siden 2000 i 2010-prisergerne beskrives. Her er data hentet fra statistikbanken under tabel NAN1.Til at beskrive udviklingen bruges indeksberegning og vækstberegning. Tilsammen beskriver disse beregningsamt grafer udviklingen i vel forstand.Formålet ved at regne indeksberegning er, at det viser og sammenligner udviklingen i de forskelligekomponenters niveau meget godt. Baisåret for beregningerne er år 2000. Her vil basisår altid starte med atvære 100, da vi ønsker at se en udvikling årene efter (dog med fortsat udgangspunkt i år 2000 som basisår).Vi vil altså se den procentvise udvikling, der har været.Beregningen ser således ud:TaltTa l0·100=indeksHer erTaltåret vi gerne vil undersøge udviklingen til, hvorafTal0er basisår, altså 2000, somfremadrettet fastholdes.Et eksempel på indeksberegning for BNP fra 2000-2005:17921677,2·100106,8447Det er også illustreret i følgende figur:Figur 1.11
Samfundsbeskrivelse A07/04/2020Økonomi - KUKilde: Statistikbanken.dk, NAN1I figur 1.1 ses indeks for forsyningsbalancen og alle delkomponenter. Som det ses har BNP haft en stigendetendens gennem alle årene. Her er den steget fra indeks 100,82 i 2001 til hele 127,11 i indeks i 2019. Det eren stigning på hele 26,29 %-point. Dertil har import været den mest væsentlige delkomponent. Den ersteget fra hele 102,41 %-point i 2001 til 196,08 %-point i 2019. Dermed har import været den mest stigendefaktor i forsyningsbalancen. Derudover er alle andre delkomponenter steget fra år 2000 til 2019. De viser sigogså at have en form for fælles udvikling under hele perioden.Udover at beregne indeks som ovenstående, vil der også regnes vækstbidrag.Formålet ved vækstbidragsberegningen er at undersøge, hvor stor en del af væksten i en samlet størrelse, idette tilfælde BNP, som forsyningsbalancens delkomponenter bidrager med.Vi finder altså ud af, hvad der er årsag til væksten, når vi tager udgangspunkt i de væsentligstedelkomponenter. Beregningen består af at finde den procentvise vækst i delkomponenten i faste priser,kædede værdier og gange med delkomponentens andel af den samlede størrelse i løbende priser ibasisåret. Ser således ud:TaltTal0Ta l0100Ta l0Tali al t0=Vækstbidrag ,%pointEt eksempel heraf, hvor vi gerne vil finde vækstbidraget for bruttoinvesteringer i år 2003:

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture