{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

cele 2 texte rezumat - copiii din california sunt...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sheet1 Page 1 copiii din california sunt neasigurati.sunt copiii de muncitori care muncesc tot anul,de secretare.multi dintre ei nici nu au fost la dentist. conteaza si in ce comunitate locuiesti pt ca unele comunitati ofera ingrijire medicala gratuita aproape tuturor copiiilor.guvernul federal a alocat 24 miliarde de dolari pt ingrijirea medicala a copiilor.daca pr ogramul nou functioneaza HEALTHY FAMILIES(pt familii ale caror venituri sunt intre 16 mii si 32 mii pe an, familii de 4) mary care e in clasa a 6-a poate spune mamei sale cand are crize de astm fara sa-i fie frica ca nu va putea sa rezolve problema.acum incearca sa reziste si sa lupte cu criza.stie ca tatal ei un muncitor pe teren nu poate sa-si permita un doctor. Daca acest program functioneaza asigurarea medicala va si la indemana familiilor cu venituri anuale mici.chiar daca Scopul programului(sa asigure 600 miii copii) e atins tot mai raman 2 categorii de neasigrati.(680 de mii sub 19 ani care au MEDICAID).tot mai raman jumate de milion care nu se
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online