{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Kuliah_3 - EPPM 2923/CCCJ 2913 ASAS PENGURUSAN KEWANGAN...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 EPPM 2923/CCCJ 2913 ASAS PENGURUSAN KEWANGAN Kuliah 3: Penentuan Kadar Faedah Dari kuliah minggu kedua, kita telah melihat bahawa pasaran wang memudahkan pemindahan dana dari unit lebihan kepada unit kurangan. Telah juga disebut bahawa jika tiada ganjaran diberi oleh unit kurangan kepada unit lebihan kerana membenarkan unit kurangan menggunakan dana unit lebihan, maka unit lebihan akan keberatan untuk membenarkan unit lebihan menggunakan dana lebihan mereka. MENGAPA?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Kemungkinan berlaku perkara-perkara yang menghalang unit lebihan daripada mendapatkan semula kesemua dana mereka dari unit kurangan. OLEH ITU, satu cara untuk membuat unit lebihan TERGODA untuk menyalurkan dana mereka kepada unit kurangan adalah ganjaran diberi oleh unit lebihan kepada unit kurangan. Dalam aktiviti kewangan, ganjaran ini dipanggil kos wang (harga bagi wang) .
Background image of page 2
3 Dalam kuliah minggu 2 juga kita telah melihat bahawa aset kewangan yang diterbitkan oleh unit kurangan dan diterima oleh unit lebihan menjadi bukti bahawa dana telah berpindah dari unit lebihan kepada unit kurangan. Aset kewangan ini boleh diklasifikasikan mengikut jenis tuntutuan: Hutang (Liabiliti) atau Ekuiti.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Kos Wang: Liabiliti dan Ekuti Apabila aset kewangan yang dilibatkan dalam pemindahan dana dari unit lebihan kepada unit kurangan adalah berbentuk [email protected] liabiliti (ekuiti), maka ganjaran* yang diberikan oleh unit lebihan kepada unit kurangan dikenali sebagai kadar faedah(kos ekuiti) . *kos wang(harga bagi wang).
Background image of page 4
5 Kos Wang ditentukan oleh? Dalam ekonomi, harga komoditi ditentukan oleh penawaran dan permintaan . Dalam kuliah minggu satu, telah disebut bahawa wang adalah satu komoditi. Oleh itu, harga bagi wang yang dipindah sama ada dalam bentuk aset kewangan kategori hutang(kadar faedah) atau ekuiti turut ditentukan oleh penawaran atas wang (unit lebihan) dan permintaan atas wang(unit kurangan) DI SAMPING premium bagi risiko.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 Faktor yang mempengaruhi kos wang adalah dinamik iaitu berubah apabila masa berubah ). Oleh itu, kos wang( Dari slide 5: kos wang ini dikenali sebagai kadar faedah bagi aset kewangan atau instrument hutang seperti bon; manakala ia dikenali sebagai kadar pulangan yang dikehendaki bagi aset kewangan atau instrumen ekuiti) turut berubah apabila masa berubah.
Background image of page 6
7 Apakah persamaan dan perbezaan di antara kadar faedah(kos hutang, kos liabiliti) dan kos ekuiti?
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}