Kuliah_5 - EPPM 2923/CCCJ 2913 ASAS PENGURUSAN KEWANGAN...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 EPPM 2923/CCCJ 2913 ASAS PENGURUSAN KEWANGAN Kuliah 5: Analisa Penyata Kewangan Dalam kuliah 4, kita telah melihat bahawa kedudukan tunai firma boleh dicerap melalui penyata alir tunai. Kita juga telah melihat perkaitan penyata alir tunai dengan penyata pendapatan dan kunci kira-kira serta penyata pendapatan tertahan. Namun begitu, kegunaan penyata kewangan tidak terhenti di situ sahaja. Ia mempunyai fungsi yang lain. Fungsi ini berkait rapat dengan maklumat yang harus diketahui oleh para pelabur sebelum memutuskan untuk melaburkan dana mereka kepada firma yang mana. Apakah maklumat yang harus diketahui tersebut?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 1. Adakah firma akan mengalami masalah dalam menjelaskan obligasinya (hutangnya) yang akan matang dalam tempoh yang pendek? Kemampuan ini bergantung kepada aset yang boleh dicairkan oleh firma dalam tempoh yang pendek. 2. Adakah firma menggunakan asetnya secara efektif* ? *Bertepatan dengan jualan semasa dan jualan jangkaan(tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi).
Background image of page 2
3 3. Sejauh manakah firma menggunakan pinjaman
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/30/2010 for the course FM 13678 taught by Professor Kellison during the Spring '10 term at St. Clair College.

Page1 / 17

Kuliah_5 - EPPM 2923/CCCJ 2913 ASAS PENGURUSAN KEWANGAN...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online