KULIAH4 - KULIAH4 PENGENALAN KEPADAINSURANS...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KULIAH 4 PENGENALAN  KEPADA INSURANS
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Definisi Insurans kemudahan  sosial  untuk  memindahkan  risiko  dari  pemegang  polisi  kepada  syarikat  insurans  melalui satu  perjanjian berkontrak Pemegang  polisi  berjanji  akan  membayar  sejumlah wang yang dinamakan  premium  dan  syarikat  insurans  berjanji  membayar  ganti  rugi  (pampasan )  kepada  pemegang  polisi  sekiranya  berlaku  sesuatu  kejadian  yang  ditetapkan dalam kontrak.
Background image of page 2
3 Kriteria asas insurans Gemblengan/kongsi kerugian ( pooling ) Bayaran  terhadap  kerugian  yang  tidak  sengaja ( yang dinyatakan dalam kontrak ) Pemindahan  risiko  pemegang  polisi  kepada syarikat insurans Pampasan/ bayaran ganti rugi  
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Gembelengan/kongsi kerugian pengagihan kerugian  yang dialami oleh  beberapa orang individu atau entiti kepada  keseluruhan ahli dalam kumpulan atau  kelompok.  melibatkan  bilangan unit pendedahan yang  homogen yang banyak , oleh itu hukum  bilangan besar boleh digunakan bagi meramal  kerugian yang mungkin berlaku di masa  hadapan.
Background image of page 4
Kerugian Kb RM 0 0.8 RM 2500 0.2 Kerugian Kos Kos  dibayar  setiap  orang Kb Jo (X) Su (X) RM 0 RM 0 0.64
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

KULIAH4 - KULIAH4 PENGENALAN KEPADAINSURANS...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online