Kuliah7 - EPPM 2923/CCCJ 2913 ASAS PENGURUSAN KEWANGAN...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 EPPM 2923/CCCJ 2913 ASAS PENGURUSAN KEWANGAN Kuliah 7: Nilai Masa Wang Bahagian I Nilai masa wang adalah satu konsep yang wujud dengan menggunakan premis berikut: Dengan andaian lain-lain perkara adalah tetap(cateris paribus), pelabur lebih gemar untuk menerima sejumlah wang pada hari ini daripada menerima wang dengan jumlah yang sama pada masa hadapan. MENGAPA?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Dari kuliah minggu ketiga, konsep keutamaan masa penggunaan telah diperkenalkan. Lazimnya manusia lebih cenderung atau lebih gembira untuk berbelanja pada hari ini. Oleh itu, jika wang mereka ingin dipinjam oleh orang lain, maka pihak yang ingin meminjam haruslah menawarkan pulangan sebagai balasan atas penggunaan wang yang harus ditangguhkan oleh pemberi pinjam. Pulangan ini lazim disebut dalam bentuk kadar faedah benar bebas risiko . Namun atas sebab-sebab yang telah disebut dalam kuliah 3, pulangan disebut dalam bentuk kadar faedah nominal.
Background image of page 2
3 Bayaran faedah ini lazimnya dibuat secara kompaun. Kompaun? Faedah atas faedah!!! Contoh faedah atas faedah: Kadar faedah/kadar pulangan:3% Anda menyimpan wang sejumlah RM100 di Bank Anda pada hari ini (31/12/2008) yang membayar faedah sekali dalam setahun. Maka, selepas cukup tempoh satu tahun iaitu pada 31/12/2009 wang anda akan menjadi RM100(Pokok) + [0.03*RM100(Bayaran faedah yang diterima)] sekiranya anda tidak mengeluarkan wang anda dalam tempoh satu tahun tersebut.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 RM100(Pokok) + [0.03*RM100(Bayaran faedah yang diterima)] boleh ditulis dalam bentuk
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 24

Kuliah7 - EPPM 2923/CCCJ 2913 ASAS PENGURUSAN KEWANGAN...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online