Kuliah_2 - EPPM 2923/CCCJ 2913 ASAS PENGURUSAN KEWANGAN...

Info iconThis preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 EPPM 2923/CCCJ 2913 ASAS PENGURUSAN KEWANGAN Kuliah 2: Persekitaran Kewangan (Pasaran Kewangan dan Institusi Kewangan) 1. Perkara asas yang membantu kefahaman tentang topik ini. Aset – Sebarang pemilikan yang mempunyai benafaat masa depan iaitu ia harus mempunyai nilai tukaran. Aset: a. Aset benar-Aset yang nilainya bergantung kepada ciri fizikal yang tertentu. Contoh: Bangunan, tanah dan mesin. Terbahagi kepada 2 iaitu aset ‘reproducible” seperti mesin dan aset ‘non reproducible’ seperti kerja-kerja seni.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 b. Aset bukan benar – Aset yang ‘represent legal claims to some future benefit’. Nilainya tidak bergantung kepada ciri fizikal medium yang mana tuntutan direkodkan. - Terdiri dari aset kewangan , instrumen kewangan atau sekuriti. Future benefit claim to future cash.
Background image of page 2
3 Hubungan di antara aset benar dan aset kewangan Pemilikan aset benar dibiayai dengan menggunakan aset kewangan(sama ada dalam bentuk hutang atau/dan ekuiti ). Kuliah minggu keempat dan kuliah minggu kesebelas.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Terdapat kos yang harus ditanggung oleh firma apabila menerbitkan hutang atau/dan ekuiti. Kos ini dikenali sebagai kos modal. Buat keputusan untuk memiliki aset benar apabila pulangan dari aset benar lebih tinggi dari kos modal. Kuliah minggu keempatbelas.
Background image of page 4
5 Aset kewangan lazimnya diterbitkan oleh firma- firma yang memerlukan dana lebih daripada dana mereka miliki bagi melaksanakan projek. Mereka ini dikenali sebagai unit kurangan. MANAKALA, pihak yang membeli aset-aset kewangan yang diterbitkan oleh firma-firma ini lazimnya mempunyai dana lebih dari dana yang mereka perlukan untuk perbelanjaan mereka. Mereka ini dikenali sebagai unit lebihan. OLEH ITU, dana berpindah dari unit lebihan kepada unit kurangan.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 Aliran Dana: Tiga kaedah 1. Agihan Terus Firma Sekuriti (Saham atau Bon) Penabung Ringgit Malaysia Unit kurangan Unit lebihan
Background image of page 6
7 1. Agihan Tidak Langsung Melalui Bank Pelaburan Firma Sekuriti Bank Pelaburan Sekuriti Penabung Ringgit Malaysia Ringgit Malaysia Unit kurangan Unit lebihan
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
8 3. Agihan Tidak Langsung melalui Pengantara Kewangan Firma Sekuriti Firma Pengantara Kewangan Sekuriti Pengantara Penabung Ringgit Malaysia Ringgit Malaysia Unit kurangan Unit lebihan
Background image of page 8
9 Pasaran Kewangan Adalah satu forum yang mana unit kurangan dan unit lebihan dipertemukan untuk menjalankan transaksi (berlaku aliran dana) di antara mereka.
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
10 Jenis-jenis Pasaran Kewangan i. Diklasifikasikan mengikut tempoh matang sekuriti. a. Pasaran Wang Pasaran kewangan yang mana dana diberi pinjam atau dipinjam dalam tempoh pendek (kurang dari satu tahun). a. Pasaran Modal Pasaran kewangan yang mana dana diberi pinjam atau dipinjam dalam tempoh panjang (lebih dari satu tahun).
Background image of page 10
11 ii. Diklasifikasikan mengikut pemasaan penyerahan aset yang dijual beli pada hari ini. a.
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 37

Kuliah_2 - EPPM 2923/CCCJ 2913 ASAS PENGURUSAN KEWANGAN...

This preview shows document pages 1 - 12. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online