Kuliah_1 - EPPM 2923/CCCJ 2913 ASAS PENGURUSAN KEWANGAN...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 EPPM 2923/CCCJ 2913 ASAS PENGURUSAN KEWANGAN Kuliah 1: Organisasi Perniagaan dan Persekitarannya Asas Pengurusan Kewangan? Asas yang menjadi dasar pemikiran (dijadikan pegangan) bagi pengurus kewangan sesebuah firma dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Lazimnya tugas-tugas tersebut memerlukan satu keputusan dibuat. Tugas-tugas mereka? Keputusan tentang apa?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Tugas para pengurus kewangan/ Keputusan yang perlu para pengurus kewangan lakukan - Bila untuk memperkenalkan produk baru, bila untuk melabur dalam aset baru, bila untuk menggantikan aset yang sedia ada, bila untuk meminjam dari bank, bila untuk menerbitkan saham atau bon, bila hendak memberikan kredit kepada pelanggan, berapa banyak tunai yang hendak dipegang dan berapa banyak dari pendapatan firma yang hendak diagihkan kepada pemilik firma. -Perlu membuat keputusan kewangan yang memaksimakan kekayaan pemilik firma(memaksimakan nilai pasaran ekuiti firma) Objektif kewangan firma. Mengapa perlu mempelajari Asas Pengurusan Kewangan? Kajian oleh Argenti (1976);Berryman(1983);Richardson,Newankwo dan Richardson(1994) mengatakan pengurusan kewangan yang tidak cekap merupakan sebab utama sesebuah firma itu gagal terutamanya firma kecil.
Background image of page 2
3 Kewangan? KEWANGAN Kewangan:Satu bidang ekonomi yang telah banyak mengalami evolusi. Seni: Sesuatu yang memerlukan logik, kemahiran dan pengalaman serta pengetahuan (terutamanya dalam bidang akademik). Sains:Ilmu pengetahuan yang teratur yang boleh diuji kebenarannya (sistematik). Wang:Ada nilai bila dibelanjakan. Wang memudahkan pertukaran. Kita boleh katakan wang adalah komoditi kerana setiap komoditi memberi servis (dalam kontek wang, ia mempermudahkan pertukaran).
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 TIGA BIDANG DALAM KEWANGAN YANG SALING BERKAITAN i. Pasaran Wang dan Modal: Pasaran wang:Semua institusi dan prosedur yang terlibat dalam menyediakan transaksi bagi instrumen kewangan hutang jangka pendek(matang dalam tempoh satu tahun) Pasaran Modal:Semua institusi dan prosedur yang terlibat dalam menyediakan transaksi bagi instrumen kewangan jangka panjang.(matang lebih dari satu tahun). Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar faedah.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/31/2010 for the course FM 13678 taught by Professor Kellison during the Spring '10 term at St. Clair College.

Page1 / 22

Kuliah_1 - EPPM 2923/CCCJ 2913 ASAS PENGURUSAN KEWANGAN...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online