Course Hero Logo

Afleveringsopgave 4.docx - Sofie Ring Rossing ØP A...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Sofie Ring RossingØP A16/3-2020Afleveringsopgave 4Opgave 11.1Ikke korrekt. Et inferiørt gode vil have en negativ hældning på Engelkurven.1.2Korrekt. Når en gode stiger i pris, vil der være en formindsket efterspørgsel af denne gode. Derfindes dog også en teoretisk mulighed kaldet ”Giffen-goder”, der betegner varer hvorefterspørgslen stiger sammen med prisen på denne gode. Der er dog ikke fundet et eksempel pådette.1.3Ikke korrekt. Efterspørgslen formes som en funktion af pris og efterspurgt mængde. For at formeefterspørgselskurven gives forbrugeren et bestemt budget (indkomst) samt præferencer.Efterspørgselskurven viser altså den efterspurgte mængde af en vare for alle givne priser.Nyttemaksimum betegner den maksimale nytte for forbrugeren, det vil sige der hvor forbrugerenføler at han har fået mest for pengene, og altså er tilfreds med både pris og mængde (både Q- ogP-aksen).Opgave 22.1Det marginale substitutionsforhold (MRS: Marginal Rate of Substitution) er en teori der dækkerover, hvor meget af en vare der skal til for at erstatte en anden vare. Det vil sige, hvor meget af envare x der skal til for at erstatte én enhed af en vare y.2.2

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture