CNTT_VIETNAM2009 - NSCICT MIC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ICT Vietnam 2009 1 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM White Book 2009 Viet Nam Information and Communication Technology NSCICT MIC NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG INFORMATION AND COMMUNICATIONS PUBLISHING HOUSE
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS (MIC) BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NATIONAL STEERING COMMITTEE ON ICT (NSCICT) THÔNG TIN VÀ Số lIỆU THốNG kê VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Information and Data on Information and Communication Technology VIETNAM 2009 NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG INFORMATION AND COMMUNICATIONS PUBLISHING HOUSE Hà Nội - 2009
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
CNTT - TT Việt Nam 2009 4 TS. Lê DOãN HợP Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Quốc gia về CNTT Tư giới thiệu Kính thưa Quý vị, Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ, thực sự trở thành một phần quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc dân, một ngành kinh tế kỹ thuật mũi nhọn của quốc gia, đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Chính phủ Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm và dành nhiều ưu đãi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển ngành kinh tế quan trọng này. Cùng với sự phát triển của ngành, nhu cầu tìm hiểu thông tin, số liệu chính thức về hiện trạng các lĩnh vực của ngành CNTT-TT Việt Nam ngày càng lớn. Việc thống kê chính xác các số liệu rất khó khăn, do đây là một ngành kinh tế mới, có tốc độ phát triển nhanh, được xã hội hóa cao, và liên quan đến nhiều ngành và lĩnh vực khác. Các báo cáo về hiện trạng CNTT-TT Việt Nam từ trước đến nay đều chưa đầy đủ và chưa thành hệ thống. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT và Bộ ±ông tin và Truyền thông đã phối hợp với các Sở ±ông tin và Truyền thông các địa phương, các hiệp hội ngành nghề về CNTT trên cả nước tiến hành điều tra tổng thể để thu thập thông tin, số liệu thống kê về hiện trạng CNTT-TT Việt Nam. Trên cơ sở đó, Bộ ±ông tin và Truyền thông đã tổng hợp và xây dựng quyển sách trắng về CNTT-TT Việt Nam 2009. Đây là lần đầu tiên cơ quan quản lý nhà nước chính thức tổ chức điều tra và công bố các số liệu thống kê trong lĩnh vực này. Sách trắng về CNTT-TT Việt Nam 2009 cung cấp một bức tranh tổng thể, sát thực về hiện trạng phát triển của ngành CNTT-TT Việt Nam trên các lĩnh vực: cơ sở hạ tầng CNTT-TT, công nghiệp CNTT-TT, ứng dụng CNTT, nguồn
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 92

CNTT_VIETNAM2009 - NSCICT MIC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online