GilL_AdNetworkTrends-DigitalPublisherWorkshop-191109

GilL_AdNetworkTrends-DigitalPublisherWorkshop-191109 - Xu...

Info iconThis preview shows pages 1–15. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Xu hướng trong ad network (mạng lưới quảng cáo) và cách để bạn tận dụng chúng 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Tổng Quan Sự phát triển của hệ thống ad network Tác động của ad network đối với publisher Publisher tận dụng ad network như thế nào để có lợi cho họ 2
Background image of page 2
3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4
Background image of page 4
Tiến trình Vì sao người ta tạo ra ad network? 5
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Hiện đã có hơn 160 triệu website 6
Background image of page 6
Sự bùng nổ của việc sử dụng Social Network 7
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Mỗi giây có 1.5 blog mới được viết 8
Background image of page 8
Cái Đuôi Dài đang dài ra Top 4 website tiếp cận được thấp hơn 20% tổng số người online 9
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Hơn 80% không gian quảng cáo không bán được trực tiếp từ các website 10
Background image of page 10
Phản ứng của thị trường trước sự gia tăng impression Ad Network được hình thành khi mỗi ngày hàng triệu impression mới xuất hiện 11
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ad Network làm gì? 1. Ad Network cho phép các publishe r tăng thêm thu nhập từ các quảng cáo không bán được (“quảng cáo tồn kho”) của họ 2. Ad Network cho phép các advertiser tiếp cận đến hàng ngàn website qua một hệ thống công nghệ duy nhất 12
Background image of page 12
Giai đoạn 1: Thử nghiệm thị trường Đại lý và đại diện website Ad network chuyên bán CPM lĩnh vực rộng Tối ưu hóa 13
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Network chiều đứng/ cao cấp Network Đuôi Dài Network Hiệu quả và Liên minh
Background image of page 14
Image of page 15
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/15/2010 for the course STAFF 00069 taught by Professor Thah during the Summer '10 term at Alfaisal University.

Page1 / 23

GilL_AdNetworkTrends-DigitalPublisherWorkshop-191109 - Xu...

This preview shows document pages 1 - 15. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online