TinhvanMedia_AdenServices_Proposal__20100807

TinhvanMedia_AdenServices_Proposal__20100807 - Aden...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Aden Services Social Media Marketing Proposal Ngo Quang Hoang 8/7/2010
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Tinhvan Media JSC [A] 3 rd Floor, Sports Hotel, Hacinco Student Village,Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam [T] (+84-4) 3 5575433 [F] (+84-4) 3 5575434 [M] ads@tinhvan.com [W] www.xalo.vn | www.mClix.vn | http://m.xalo.vn | http://ringme.vn 1 | P a g e Aden Services Social Media Marketing Proposal Services: Proposal Version: Monthly Edition: #1 Date: Effective: I. Tổng quan về Aden Services 1. Lịch sử hình thành Doanh nghiệp quốc tế tư nhân ra đời năm 1997, trụ sở tại Thượng Hải Nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu châu Á, 2. Lĩnh vực hoạt động Quản lý cơ sở vật chất: An ninh, làm sạch, bảo trì Dịch vụ thực phẩm Quản lý từ xa 3. Khách hàng Trên 650 khách hàng là nhà máy, trung tâm R&D, cao ốc văn phòng, khu dân cư, khách sạn, trường học, phòng khám, dự án khai thác mỏ, dầu khí, Phục vụ tại Triển lãm quốc tế Thượng Hải Hoạt động tại Trung Quốc, Đông Nam Á, Nam & Đông Phi, Australia & Trung Đông, văn phòng kinh doanh tại Châu Âu 4. Tăng trưởng Tăng trưởng 60% trên năm từ 2003, sử dụng 11,000 nhân công địa phương và quốc tế. Tham vọng trở thành nhà quản lý cơ sở vật chất và dịch vụ thực phẩm hàng đầu Trung Quốc và châu Á Được công nhận là nhà điều hành từ xa chủ chốt trên toàn thế giới vào tháng 5.2009
Background image of page 2
Tinhvan Media JSC [A] 3 rd Floor, Sports Hotel, Hacinco Student Village,Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam [T] (+84-4) 3 5575433 [F] (+84-4) 3 5575434 [M] ads@tinhvan.com [W] www.xalo.vn | www.mClix.vn | http://m.xalo.vn | http://ringme.vn 2 | P a g e 5. Chiến dịch truyền thông trên Internet Aden Services Hanoi đề xuất Google Adwords: các từ khóa liên quan, xuất hiện trong giờ hành chính, giờ tìm kiếm Social B2B Media Marketing: hướng tới đối tượng doanh nghiệp, doanh nhân, bộ phận hành chính, các đối tượng phù hợp với dịch vụ của Aden Services. II. Tiếp thị truyền thông cộng đồng – Social Media Marketing 1. Tổng quan Theo số liệu VNNIC tháng 5/2010, toàn Việt Nam có 24,269,083 người sử dụng Internet chiếm 28.29% dân số. Facebook mạng xã hội lớn nhất thế giới có khoảng 540 triệu người dùng, 570 tỷ trang được
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 6

TinhvanMedia_AdenServices_Proposal__20100807 - Aden...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online