{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Tra loi y kien Survey SV - 2010 post

Tra loi y kien Survey SV - 2010 post - TR u L U I Ý KI N...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TR u L U I Ý KI ¡ N SURVEY SINH VIÊN FU HN (2010) Các b u n sinh viên thân m U n, Ban Giám Hi ¡ u nhà tr ư¢ ng xin £ư¤ c c ¥ m ơ n nh ¦ ng ý ki U n £ óng góp c § a các b u n qua £¤ t l ¨ y ý ki U n survey v © các ho u t £ª ng c § a tr ư¢ ng trong tháng 6 v « a qua. ¬ ây là ho u t £ª ng th ư¢ ng niên c § a Tr ư¢ ng ¬u i h ­ c FPT nh ® m tìm hi ¯ u ý ki U n t « phía sinh viên £¯ t « £ ó £ư a ra các bi ¡ n pháp nâng cao ch ¨ t l ư¤ ng ho u t £ª ng c § a tr ư¢ ng. Chúng tôi trân tr ­ ng t ¨ t c ¥ nh ¦ ng ý ki U n £ óng góp c § a các b u n. Chúng tôi c ũ ng hi ¯ u tâm t ư c § a m ª t s ° sinh viên không bi U t ý ki U n c § a mình có £ư¤ c quan tâm và x ± lý hay không. Có sinh viên £ ã vi U t trong các ý ki U n c § a mình là em không c ² n nhà tr ư¢ ng ph ¥ i làm gì mà ch ³ c ² n tr ¥ l ¢ i cho em là £ ã £­ c ý ki U n c § a em. B u n sinh viên £ ó và nh ¦ ng sinh viên khác có th ¯ yên tâm là ý ki U n c § a các b u n trong survey không ch ³ £ư¤ c £­ c b ´ i m ª t cá nhân mà còn £ư¤ c £­ c b ´ i nhi © u ng ư¢ i, nhi © u b ª ph µ n liên quan c ũ ng nh ư các thành viên BGH. Nhà tr ư¢ ng c ũ ng £ ã có nh ¦ ng cu ª c h ­ p phân tích k U t qu ¥ survey và phân công các b ª ph µ n £¯ x ± lý t « ng v ¨ n £© . Hy v ­ ng r ® ng các b u n c ũ ng £ ã và s ¶ th ¨ y £ư¤ c nh ¦ ng thay £· i nh ¨ t £¸ nh £¯ làm t ° t h ơ n môi tr ư¢ ng h ­ c t µ p c § a chúng ta. Chúng tôi c ũ ng mong mu ° n các b u n hi ¯ u r ® ng b ¥ n ch ¨ t c § a survey là c ă n c ¹ trên nh ¦ ng v ¨ n £© l º n, có t ² m ¥ nh h ư´ ng và có nhi © u ý ki U n t µ p trung c § a s ° £ ông £¯ có nh ¦ ng hành £ª ng phù h ¤ p. Do £ ó m » c dù t ¨ t c ¥ các ý ki U n £© u £ư¤ c £­ c và x ± lý nh ư ng không ph ¥ i ý ki U n nào c ũ ng £ư¤ c tr ¥ l ¢ i và có hành £ª ng £ áp ¹ ng ngay l µ p t ¹ c. ¬ i © u này khác m ª t cách c ă n b ¥ n v º i vi ¡ c x ± lý khi U u n u i hay ý ki U n £ óng góp (do sinh viên hay ph ¼ huynh ch § £ª ng g ± i £U n qua các kênh liên l u c chính th ° ng) mà chúng tôi cam k U t s ¶ có ph ¥ n h ½ i cho sinh viên hay ph ¼ huynh ch µ m nh ¨ t trong vòng 2 ngày làm vi ¡ c. D ưº i £ ây là ph ² n tr ¥ l ¢ i c § a nhà tr ư¢ ng v © m ª t s ° ý ki U n góp ý, th ¾ c m ¾ c £ i ¯ n hình c § a các b u n, £ư¤ c t · ng h ¤ p thành 5 m ¥ ng chính nh ư sau: 1. H u th U ng m ¡ ng và máy tính 2. ¢ ào t ¡ o – Kh £ o thí 3. Th ư vi u n 4. C ơ s ¤ v ¥ t ch ¦ t 5. Công tác sinh viên 6. Kênh ti § p nh ¥ n ý ki § n ¨ óng góp 1. H u TH U NG M ¡ NG VÀ MÁY TÍNH 1.1 M ¢ ng Internet V u n U¡ các b ¢ n quan tâm nh u t hi £ n nay chính là t ¤ c U¥ Uư¦ ng truy ¡ n Internet, U ây c ũ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

Tra loi y kien Survey SV - 2010 post - TR u L U I Ý KI N...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online