TCL tong hop - N m 1992 TCL t tin gi i thi u chi c TV màn...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: N m 1992, TCL t tin gi i thi u chi c TV màn nh r ng u tiên ra th tr ng ă ự ớ ệ ế ả ộ đầ ị ườ Trung Qu c và là m t trong nh ng doanh nghi p qu c doanh u tiên t i Trung Qu c tiên ố ộ ữ ệ ố đầ ạ ố phong gi i thi u h th ng CIS. Ch sau ó hai n m, chi c i n tho i bàn không dây u tiên ớ ệ ệ ố ỉ đ ă ế đ ệ ạ đầ c a Trung Qu c mang nhãn hi u TCL ra i. K t qu cho nh ng b c i tiên phong này là ủ ố ệ đờ ế ả ữ ướ đ vào n m 1995, TCL Telephone c vinh danh là “Ông vua di ng c a Trung Qu c”. ă đượ độ ủ ố n n m 1997, TCL ti n hành c ph n hóa, ây là b c ngo t quan tr ng a ho t ng và Đế ă ế ổ ầ đ ướ ặ ọ đư ạ độ nh ng chính sách kinh t c a công ty sang m t n c m i, ng th i y l i nhu n c a TCL ữ ế ủ ộ ấ ớ đồ ờ đẩ ợ ậ ủ t ng g p 10 l n so v i khi ch a c ph n hóa. ă ấ ầ ớ ư ổ ầ i m l i quá trình v n mình c a TCL có th nh n th y vai trò quan tr ng c a chi n l c Đ ể ạ ươ ủ ể ậ ấ ọ ủ ế ượ sáp nh p và chính chi n l c này ã a TCL tr thành th ng hi u có tính c nh tranh ậ ế ượ đ đư ở ươ ệ ạ trên toàn c u. N m 1981, TCL ã h p nh t v i các nhà u t H ng Kông thành l p TTK ầ ă đ ợ ấ ớ đầ ư ồ ậ Household Electronic Appliance Co., Ltd, tr thành ở m t trong 12 liên doanh l n nh t Trung ộ ớ ấ Qu c trong l nh v c s n xu t máy cassette. M t “n c c ” táo b o khác c a TCL là ký k t ố ĩ ự ả ấ ộ ướ ờ ạ ủ ế th a thu n gói v kênh tín d ng tr giá 2 t RMB v i Ngân hàng xu t nh p kh u Trung ỏ ậ ề ụ ị ỷ ớ ấ ậ ẩ Qu c vào n m 1998. ố ă Th a thu n này giúp TCL có c ngu n h tr tài chính khai thác th tr ng n c ngoài ỏ ậ đượ ồ ỗ ợ để ị ườ ướ và nâng cao tính c nh tranh. T sau th a thu n này, th gi i b t u ch ng ki n nh ng ạ ừ ỏ ậ ế ớ ắ đầ ứ ế ữ b c nh y v t c a TCL. N m 2002, TCL x p th 6 trong danh sách nh ng th ng hi u có ướ ả ọ ủ ă ế ứ ữ ươ ệ giá tr cao nh t t i Trung Qu c v i 18,8 t RMB t ng ng 2,76 t USD và x p th 3 trên ị ấ ạ ố ớ ỷ ươ đươ ỉ ế ứ th tr ng v doanh s i n tho i di ng. ị ườ ề ố đ ệ ạ độ n n m 2003, TCL ti p t c sáp nh p v i t p oàn RCA n i ti ng c a M . Sau ó 1 n m, Đế ă ế ụ ậ ớ ậ đ ổ ế ủ ỹ đ ă TCL quy t nh mua l i hãng i n t Thomson c a Pháp l p nên TCL-Thomson, tr ế đị ạ đ ệ ử ủ để ậ ở thành t p oàn s n xu t máy thu hình l n nh t th gi i, ng th i mua 49% c ph n c a ậ đ ả ấ ớ ấ ế ớ đồ ờ ổ ầ ủ t p oàn vi n thông hàng u n c Pháp Alcatel. Ông Li Dongsheng cho bi t: “Quy t nh ậ đ ễ đầ ướ ế ế đị sáp nh p v i RCA, Thomson và Alcatel ã giúp th ng hi u TCL thâm nh p vào th tr ng ậ ớ đ ươ ệ ậ ị ườ châu Âu và B c M , hoàn thành m c tiêu toàn c u hóa c a công ty. châu Âu và B c M , hoàn thành m c tiêu toàn c u hóa c a công ty....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2010 for the course STAFF 00069 taught by Professor Thah during the Spring '10 term at Alfaisal University.

Page1 / 16

TCL tong hop - N m 1992 TCL t tin gi i thi u chi c TV màn...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online