{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

3-MM-Introduction - VIETGUYS J.S.C 96/10C Phan nh Phng Phng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VIETGUYS J.S.C. 96/10C Phan Đình Phùng, Phường 2, Quận Phú Nhuận. Tel : (84-8) 2003 007 Email : [email protected] Fax : (84-8) 8446 930 Web : www.vietguys.biz MOBILE MARKETING I./ GIỚI THIỆU - Mobile Marketing là 1 kênh tiếp thị mới tiên tiến thông qua dịch vụ tin nhắn SMS hay MMS (hình ảnh, ảnh động, đoạn video ngắn). Về cơ bản, ĐTDĐ của khách hàng được dùng như 1 công cụ để tiếp thị quảng bá các sản phẩm, dịch vụ. - Kênh tiếp thị mới này đã được khai thác rất thành công tại các nước Âu, Mỹ , Nam Mỹ và rất nhiều nơi ở Châu Á. Mobile Marketing đang phát triển 1 cách mạnh mẽ và nhanh chóng, đang trở thành xu hướng phát triển của hầu hết các nhà quảng cáo và các tập đoàn hàng tiêu dùng. - Mobile Marketing được người tiêu dùng đón nhận & đánh giá cao (tỷ lệ hưởng ứng và khả năng nhớ lại cao). Hiệu quả cao, chi phí thấp. - Mobile Marketing hỗ trợ & đẩy mạnh những kênh tiếp thị truyền thống. Nhờ vào tính năng động & tương tác hai chiều, Mobile Marketing có khả năng tiếp cận những nhóm đối tượng cụ thể, như là nhóm người tiêu dùng trẻ thường rất khó tiếp cận bằng những kênh truyền thống. - Có rất nhiều lý do xác đáng để sử dụng Mobile Marketing: o Tỷ lệ hưởng ứng > 10% o Tỷ lệ nhớ > 75% o Hiệu quả đầu tư cao hơn những phương tiện truyềng thông khác o ĐTDĐ là “Vật bất ly thân” của người tiêu dung o Có khả năng tương tác, đối thoại 2 chiều với người tiêu dùng o Nhắm tới những đối tượng cụ thể: tuổi, giới tính, nơi cư trú, và chính xác cả thời điểm tiếp cận. “Tin tức thích hợp tới đúng đối tượng vào thời điểm phù hợp” o Tính giải trí cao o Khả năng lan truyền kiểu chân rết cao: tin nhắn được nhắn chuyền nhau. o 1 công cụ truyền thông có thể đo lường hiệu quả chính xác o Kết hợp được với những phương tiện truyền thông khác: Tivi, báo, đài, tờ rơi, áp phích… o Tiếp cận cụ thể từng lọai đối tượng, như nhóm người trẻ.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
o Công sức ít, hiệu quả cao - Thị trường ĐTDĐ của Việt Nam đang phát triển rất nhanh, ước tính vào cuối năm nay sẽ có khoảng 18 triệu người sử dụng ĐTDĐ so với 8 triệu máy cố định. Xu hướng này sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ khi giá ĐTDĐ cũng như giá cước giảm xuống và thông tin di động trở nên phổ biến trong mọi nhóm thu nhập. -
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

3-MM-Introduction - VIETGUYS J.S.C 96/10C Phan nh Phng Phng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online