CV-ntv - [NGUYN TUN VIT] 07/07/2010 S YU L LCH THNG TIN C...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
[ NGUY N TU N VI T ] 07/07/2010 SƠ YẾU LÍ LỊCH THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Tuấn Việt Ngày sinh : 19/10/1988 Tình trạng hôn nhân: Độc thân Địa chỉ liên lạc: Nhà 6A ngách 22 ngõ 324  Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội Giới tính: Nam E-mail:  ntv1910@gmail.com Số điện thoại di động: 0975705776 Điện thoại cố định : (04) 66533750 VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Mã : KD01 KINH NGHIỆM LÀM VIỆC Thời gian: Từ tháng 1-5 năm 2010 Tên cơ quan: Bộ kế hoạch đầu tư – Ban cải cách và phát triển  doanh nghiệp Công việc:  Nghiên cứu về doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hà  Nội  Thời gian: 2007 - 2008 Tên cơ quan: Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương – Phòng chỉ đạo 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/15/2010 for the course STAFF 00069 taught by Professor Thah during the Spring '10 term at Alfaisal University.

Page1 / 2

CV-ntv - [NGUYN TUN VIT] 07/07/2010 S YU L LCH THNG TIN C...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online