{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

mobilemarketing-090406133723-phpapp01

mobilemarketing-090406133723-phpapp01 - Click to edit...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Click to edit Master subtitle style  9/15/10 Mobile Marketing
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
N i Dung Mobile Marketing Đ nh nghĩa và lo i hình SMS marketing: Mô hình và đi u ki n s d ng Hi u qu c a Mobile Marketing Cách th c tri n khai T ng quan th tr ng qu c t và Vi t Nam ườ ế ng d ng – Case-studies
Background image of page 2
Click to edit Master subtitle style  9/15/10 Đ NH NGHĨA MOBILE MARKETING & SMS MARKETING
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Mobile Marketing là gì? Mobile Marketing : S d ng các kênh thông tin di đ ng ph c v cho các ho t đ ng Marketing Ch ng trình đ u tiên đ c th c hi n b i Labatt Brewing ươ ượ năm 2002. L n lên nhanh chóng t i M , Châu Âu và Châu Á. SMS Marketing tr thành ph bi n nh t v i l u l ng 100 ế ư ượ tri u SMS qu ng cáo/tháng t i Châu Âu
Background image of page 4
Các hình th c Mobile Marketing Đ nh v đi n tho i (Location based services) MMS (Multimedia Message Service) In-game (trò ch i) ơ WAP Bluetooth SMS
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hi u qu c a Mobile Marketing Ti p c n tr c ti p v i khách hàng ế ế Kh năng t ng tác t i đa 2 chi u gi a doanh nghi p và ươ ng i tiêu dùng ườ Thông đi p Marketing đ c chuy n t i đ n ng i tiêu ượ ế ườ dùng “m i lúc m i n i” ơ Thu th p đ c thông tin th tr ng và ph n h i t th ượ ườ tr ng ườ Chi phí th p, ti t ki m th i gian ế Hi u qu t c thì và đo l ng đ c ả ứ ườ ượ
Background image of page 6
 9/15/10 Ti p c n tr c ti p đ i t ng m c tiêu ế ế ượ Chi phí h p lý và hi u qu T ng tác 2 chi u v i khách hàng ươ Đánh giá k t qu rõ ràng ế Th i gian tri n khai hi u qu ng n Ti p c n hàng lo t ế Chi phí cao T ng tác 1 chi u v i khách hàng ươ
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 30

mobilemarketing-090406133723-phpapp01 - Click to edit...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online