Tinhvan_Media_Training_18052010

Tinhvan_Media_Training_18052010 - NI DUNG: DIGITAL...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
DIGITAL MARKETING LÀ GÌ? N I DUNG: GI I THI U QU NG CÁO TR C TUY N H TH NG AD NETWORK
Background image of page 2
1. Khái ni m: Là hình th c marketing d a trên ph ng ti n đi n t và internet – Marketing đi n t ươ 2. B n ch t: V n gi nguyên b n ch t là marketing truy n th ng là th a mãn nhu c u ng i tiêu dùng. ườ 3. Đ c đi m riêng c a e-marketing - T c đ : t c đ giao d ch nhanh h n ộ ố ơ - Liên t c 24/7 - Ph m vi: Toàn c u - Đa d ng hóa s n ph m: KH có th ti p c n nhi u s n ph m d ch v h n. ể ế ụ ơ - Kh năng t ng tác: Chia s thông tin v i KH 24/7, thông tin ph n h i t phía KH nhanh h n. ươ ồ ừ ơ - Lo i b đ c nh ng tr ng i v s c ng i. ạ ỏ ượ ạ ề ứ ườ Qu ng cáo tr c tuy n là 1 ế ph ng ti n c a digital ươ marketing
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
1. Qu ng cáo tr c tuy n là gì? ế 3. Các lo i hình qu ng cáo tr c tuy n ế 4. Các hình th c tính phí qu ng cáo tr c tuy n ế 5. u, nh c đi m c a qu ng cáo tr c tuy n Ư ượ ế 6. M t s m ng qu ng cáo đi n hình. ộ ố 2. Th tr ng qu ng cáo tr c tuy n? ị ườ ế
Background image of page 4
QCTT hay còn g i là qu ng cáo trên môi tr ng internet ườ – Chuy n t i thông đi p qu ng cáo qua internet. T năm 2000, khái ni m QCTT m i manh nha và b t đ u phát tri n trên th gi i. ế ớ
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Th gi i: ế ớ năm 2007 có doanh thu 40 t USD toàn c u và đ c d ki n s tăng ít nh t 20% m i năm. ượ ự ế Vi t Nam: Năm 2009 đ t 278 t đ ng (x p x 15,5 tri u USD). So ỷ ồ v i năm 2008, quy mô th tr ng tăng 17%. Tuy nhiên ị ườ QCTT m i ch chi m h n 1% t ng th ph n QC ế ơ Doanh thu ch y u t qu ng cáo banner trên các trang ủ ế báo đi n t có s l ng truy c p l n. ố ượ ậ ớ D báo 2010 tăng tr ng 80%, Đ t m c 500 t VND ưở (2010) à Ti m năng: VN: có x p x 19 tri u ng i, kho ng ườ 22,47% dân s th ng xuyên truy c p Internet >> TT ườ QCTT là 1 th tr ng ti m năng. ị ườ
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Email marketing : Đi n hình: Spam Email u đi m: Ư Chi phí r , tri n khai d dàng (v i 5 tri u vnđ có th mua đ c ượ 1 maillist kho ng 5 tri u email + 1 ph n m m g i spam) N i dung có th thay đ i và c p nh t d dàng Nh c đi m: ượ Hi u qu th p do khách hàng ngày càng khó ch u b i hàng ngày h nh n đ c hàng lo t mail qu ng cáo v i n i dung h ượ ớ ộ không h quan tâm Gây ph n c m cho khách hàng Ph i m t nhi u thao tác và th i gian đ ti p xúc đ
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/15/2010 for the course STAFF 00069 taught by Professor Thah during the Spring '10 term at Alfaisal University.

Page1 / 28

Tinhvan_Media_Training_18052010 - NI DUNG: DIGITAL...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online