{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Topcare Proposal - TopCare Digital Marketing Proposal...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TopCare Digital Marketing Proposal Analyst and Solution Le Minh Thang 6/18/2010
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Tinhvan Media JSC [A] 3 rd Floor, Sports Hotel, Hacinco Student Village,Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam [T] (+84-4) 3 5575433 [F] (+84-4) 3 5575434 [M] [email protected] [W] www.xalo.vn | www.mClix.vn | http://m.xalo.vn | http://ringme.vn 1 | P a g e TopCare Digital Marketing Proposal Services: Proposal Version: Monthly Edition: #1 Date: Effective: I. Nghiên cứu và Phân tích : 1. Tổng quan về Topcare: Lịch sử: Thành lập hơn một năm, gồm hai trung tâm bán hàng và một showroom. Hai trung tâm bán hàng có diện tích lớn với hơn 10000m2 sử dụng và nằm ở các vị trí đắc địa của thủ đô Hà Nội (87 Láng Hạ - 335 Cầu Giấy ). Website chính thức: http://topcare.vn có Google Pagerank là 5 và Alexa Rank là 621. 2. Phân tích SWOT - Strengths (điểm mạnh): Các campaign giảm giá, quảng bá cho Website chạy liên tục, được hỗ trợ bởi các banner quảng cáo trên các website lớn như 24h.com.vn, Dân Trí, muare.vn,.. Bên cạnh đó cũng sử dụng rất nhiều các bài PR trên các website lớn. Đội ngũ tư vấn online đông đảo chia rõ r à ng theo từng lĩnh vực. Đa dạng về mặt hàng cung cấp Hệ thống email marketing toàn diện - Weaknesses (điểm yếu): Giao diện Website không thật sự nổi trội và có sự khác biệt so với các website cùng ngành. Lượng người truy cập vào website của topcare không cao bằng Pico và thấp hơn nhiều so với Trần Anh. (tham khảo Hình 1) Hình 1. Lượng người truy cập trong 1 tháng của 5 Website về điện máy.
Background image of page 2
Tinhvan Media JSC [A] 3 rd Floor, Sports Hotel, Hacinco Student Village,Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam [T] (+84-4) 3 5575433 [F] (+84-4) 3 5575434 [M] [email protected] [W] www.xalo.vn | www.mClix.vn | http://m.xalo.vn | http://ringme.vn 2 | P a g e Theo phân tích của http://www.sitesolutions.com
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}