{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

HW6 - Ð ”– ž Ï – ž z –µ z{f ±™ Í ²”f f ‘...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ð ”– ž Ï – ž z –µ z {f { ±™ Í ²”f f ‘ z­ f”f ¨– § { ± š •£~“‘ › § › €¢ ÎH› ‘|’°|}¸†sde œŠ |“~“‘†¦{|Cl¬|¬Ìª › “ › w– › ~ › ‰z › © § ¯ Ë Ä Ê Å Ã Å Ã Â ‘ ’f  e z ~ e  ’ ž f ¨– f’ z” f« À {f {ff ~ ‘ ”–ff ¨ š ƃrkÉÈ ºÇ¥k|ƄĮw¦”Œƒ‚|£Á “f| › |l|¬‡|´C¥™ ¿š }|“§”Ÿ |”  ‘ ‘ { µ™ – ±™ £™ƒ~ › •–·}{}C™¨ŸCŸ–¬r™¼Hez ›¿wš H“f} › |½|¬d’ › ¼®}z › ½h¼¦{}z › ¬¼}¦{‘ ¸› }‚°C¬‚}¨ Š ¯ ¾ ” e  ’ ž f ¨– § ¨­ ~f f   ¨” {f » ’ ž fµ™ ž” f ’f {  ‘– ~f z ¹f” ‘ ” ‘– ” f ¨– – ~f”f š †•’ › £º™•€|€¸‰“~’~ › •†“z › ´}•Œ£ ¸¬’ ‡ ¯ ‘ ­  f  –” z e – z  ² ~f– ‘’ ¶ { ~™ ¨ f  ~™µ ” ‘– ” f š “f|“C“f‡hŒ—‚’}}|© •·–¬$tª†|¥ƒ‡ƒ&¥$~ › •†“z › ´}¨ Š ¯ f ­™ ž –”’ ³ f ¨– ’f  e z v { ~™ ² f e™ ~ ’ ± p mk š C¥$—•}‡|¬‘~ › ƒ‚|£~ wu ¥|®p¥ƒ’}z › lhon£‡j ¯ – ~f e ~ ‘””™ « ªf ¨ – – ‘ š €`}®“­¬Cs¬’ › °`e › w†z › £“~¬’ ‡ ¯ ”– ~f e ~ ‘””™ « ªf ¨ ™ § f f ‘ ¤ •£p|®“­¬Cs’ › `e › ©“¥$’ › ‡}“~“‘}¦{}z ¥… ¢¡ g”– ž ™ › £• Ÿ€“~‘ › 1£ƒ– œŠ … š  ‹‰“ l™Šd$”˜ˆ ˜ l—–•”Ž’‘x ˜ Œd©w|qŽŒ"ld†x ˜ u … ‹  ‹ “ ‹ ‰ ˆ Š u s ˆ x  ‹ Š ‰ ˆ ‡ ‡ u q m g f ez ˜ –~f{z x v £phn„¥k‡tjh$’ƒ‚|$w€}|•– ywu qrhon¥‡tj$C`¥dw—C™ s p mk h g f e™ ˜ –” qp mk g f e™ ˜ –” ‘ rhon¥l§jihC`¥dw—•“’ ‚ v 5 „ 7 † „ ‚ € y [email protected] v 5 4 Q a r a ii g $8‰8ˆ ‡W s…ƒ R9 8¥wS6utsqCp7 hf e c c a Q I W 7 4 T 7 5 9 &&db¢`Y XVU&SRQ B P )HF&7 CA9 864 I G E D [email protected] 7 5 3 20( ' % # !  ¨ ¨ ¤¡¡ )11)"&$" ©§¦¥£¢ Î Ð “f} › ’ ‡ ’ › d¬’ › —ª |‡}¨ Š g Ð ¬|C“­" e § « –f~ f f’ z ‘ s3 d 5 3 7 11 b 6 t2 3 12 6 s2 4 2 a 10 8 t1 7 4 9 s1 c 6 3 7 ‘–”f z ¹ f ¨– ’f ª” ~™ ~f ¨– ² e ¨ ‘ ™ ž’™ ¶” { e f ¨– ~ z š ~ › ¬—¸|€´}•ŒŽ|¥‰|¬†‰|¬·–¬’ › “­¥&¬£´—æ—||~ › †{ ‹ |•‘}¬’ ²‰“f} › }åª › ‡’ › —ª }Ž¦µ¥ƒŽ}•}§ › |¥ƒ—|“~‚£™ › "·–"—f » ~ › µ › ´|Òz › ¥‰ “f| › ||¬Žf » › ” œŠ e  ’ ž â « –f ~ ‘”™  f ¨– fµ ~™–” ‘ ~ – ‘ –’ – {ff ~ ±² e  ’ ž f ¨– › q” ‘ ‘µ™ ž™µ ‘f ¨– {ffµ Úf ~ ~™µ ÞÕÝÕÜÕ Û ”f ‘–’ f ¨– z’ ¨– ­ ‘””™ ž ⠝™ – f g ‘ ‘ { š ƒ“f•·–°Cƒ£¸$“’}•d¸°}°$– › |£¸`•£•r•ƒ’¸°¦µ• f » |¬‘|•‚|“~¬CRª › 1¥ƒ– › w|¨ Š 1~ › •·–†~ › µ – ‘™’–” µ ‘µ™ ž™µ Úf–’ f ¨– § ‘–™” –” z e ‘–µ ~ § â f ¨– ² e  ’ ž â ڙ e ‘”™  § ”– ~f £“~£Ÿ¬|~ › s—±·– C¥d ¬f » |¬`i±¦”¬£•Œ|‚s~ › •°||izyª › w}•Æ‰ “f| › |bª › `£dd¦µCƒ”’ › Ÿ£ `e ¶°¬“’}£¸£“£™ › ´~ › ¬·–}|¥‚“~r€·± `¥dt˜h š Æ|“~Æ“£™ › © ¬|z › £“¥äe › „’8ª › y|‚“eÆ£d¿}••}“~`¬ •°f  f ‘ z ¹f’  – ‘ ‘ { {™ ‘² f e™ ” « ‘”  – ”fµ’ ” ™ § â e z ‘ ڙ e f ¨– f ‘ e’f– ‘µ™ ž™ š ™±·– ¥ƒ£¸µ Úf–’ ¨ ‘ ª « –f ~ â ᔠ« ‘”  ‘  z e ²”fµ’ ”  ‘  z à fµ ~™–” ‘ ~™ ‘ ‘ ¨ › x Úf–’ ¬ f » •·–$¢¬’ › ™ª°|㪠› ¼¬†}“~‘“f|“ž¬·–|‚) ¬|z › s“f|“ž¬·–|‚™ed§ › °¥Ÿ—“~S£p¦”‚¦”}•– £ßš ¬ f » f ¨– ‘µ™ ž™µ f ¨– ‘ q Þ { ~™ ÝÕÜÕ h Úf–’ ™ ’™f ~ ’f  e z ~ f Š ‘µ™ ž™µ ” ‘ ‘ f ­ {f ~ – – Úf }•"§ › —±·– ¥ƒ¥‚|•$¦”’†¼£½¬rŸtÛ8 ¬f » l¥¸|wh½|ƽ}¨ wš —±·– C¥wŸ·–d¦”Ò®†¸¼¥™ › wÆ°|~ ’f  e z ~ f Š ” « ‘” f’™ ÖÙÕÔ٠ؔfµ’ ” f’™ ×ÓÕÖÓÕÔÓ f’ z ‘  ‘ ~ ¨” « –f ~ f ¨– q”– ž ƒ‚|£”|¨ "š Æ|“~Œ¥•® ¸°•}z › Œ¬£”Ÿ£¸Ÿ¥£² Ð |®“­X“~‚$ª › Ò¬’ › —ª |Ž|•Ò ~ ŸŸ£“~‘ › $§Ñh š Ð î e  ’ ž ¶ ڙ e – ‘ –’ › g– š “f} › }yª › ýâÆrd‚™ › ’·–$ f » ~ Ž“ ¸€“~‘ ñ e  ’ ž ‘ ¨– ­ ” § e ¨ ‘ ™ f ‘–  ‘ ~ ž ™ f ‘’µ” š “f| › |Œ¦”|¬X|“~‘ » › $’ › Á|¬·–¬’ › “­¥´p“e•1£º™`e › †·± › ‚Òƒ“¬ ¬f  íq ‘– ™ ‘  ‘” h fµ  ž –”’ ³ ‘ ¨ ‘ ~ e™f– ~ g ‘–”f ¬r“f•½t“~s·±|“¬” › „žH°Cº™|$—•}&“~‰¦”}|³ ¡ ¥r¬‘¥™ “ 1~ › ¬|z ë š î e™f– µ ‘µf ž” ™ ~ ‘ ­ f’™ f ª ² ™ ‘ š š ¡ ¥r¬w|“³ ¸ƒXtf » ®‡¬£Ò”}®·±“¥ƒ“~ ÆÎ ’f ¨ ¨µ ™f –” ‘™ ­™ ”f e™ ­ ûþ ±  – ™ ¨ ‘–” ±f ¨– ù Õø ” e™f – § š |¬– › ŸC¸$—“~£££’¸`££lÿ £s º™|ž › lf » ©““¬—‘ }•†² ó pýü•”H¥¸•– › —ªŒ’ › |² › ¦” Í û ú ‘ ” ‘ ª ’f  e z ~ – ~f’’ zµ ” ‘ ù ø e™f– ¨µ™f ö õ h ” e™f– –f” f ¨– ó š ”‡¦”‡|“~$§ › h‚}Æ´£ ¬¬} ‡Ÿ·–©² ó l÷£r•Ÿ¥r‡’ ›  š öq ó ÷åoôpH¥¸•§ › °¬`}•l¦”‘ dš Ð e  ’ ž ‘ ¨– ‘– ‘’µ”f { ™’f ~f ­ f ¨– ‘ ­ ‘ § f š “f| › |Œ¦”|•©§ › ~ › ¬}“ž ¬¸†©¥Ÿ | ®‡}•Œ¦”p|“~$ª › “ › ´}¨ Š ” ‘ ê ~™ ¨– f e ž z { ~f –” z e ef ¨– f –™ ¨– ” ~™f e ” e™f š |“~$ª Î t¥ƒ¬w¬’ › &}&|Œ—‚é}•©§ › }~ › £ƒ¬”|¥rp”H¥¸•– î ’ » ” ‘ òò – v š òò ™ – ™ ~ ³ ™ § ²” ‘ ª î –µ™ Úf fµ z ’ ž ‘ ª ’f ¨ ¨µ™f –” ‘™ ­ ‚f r› |“~$ª C®Î }z ¢ÆC®Î § › ¥Ÿ– › ¿¥ƒ}‰X’ › ) “~$‘8·±¬°C} d |}{ › |Ž““’Ò}•– › Ÿ¥r½|“~¥€¥™ ”f e™ ­ ff’ ¨– ‘f Š – ~f’’ zµ ” ‘ ª ò ™ ¨ ” e™f– î ’f ¨ f ¨– ²  ‘–  z e “ ” ‘ ê – e – ¸p¥£Ò|•w“’ |¨ dš ·±¬£¬} w|“~$H¡ ®Î f » $H¥¸•X‡ |¬– › }•€·±f » •rº™|‚}z ‡š |“~$ª Î w—” › d£™ f » ‰£¸‰~ › —” ”š ƒ•rƒ“~`“e“‘ ‰ h’Cƒ&~ › —” v £ƒ¬„–½°¥t™’¦”|¬’’ › $£ `|C¬£d |¬– › £d¦”´¬ f ñ ™ ¨ ~™µ – › v q {f–™ ‘ f ~ff  ”™ ¨ – › –™ ¨ h –µ § ‘ ¨– § – ~f e z­’™ ’f ¨ ~™ ‘ f’ ð Ç ËÅÄ Ã ËÄpÅ m ÃÄ ‘ {~™ ‘ ª pï n nÅ – › ¿©Ær„kÅ †|©onßoÈomÆ$¦”‘£¼“~’l©®t~ › —” v ²f §f’f Š ” ‘ ª îê ™ ¨  ª f e™ – › ¶f ‘  ®’ › ¬ |¨ •š “~’dCwf » ƒp¦{}z › ”`££­ › £~ › ’ ©Š ’ › “e¬·–¥™ v § › }|“~$”|¬– Æƽ¾ rrƒ““$ª › £~ › ’ œŠ ’f~ ‘ ª f¨ ›xš ˜ –™f ‘ – › { ~™ f ‘  ¨  ~f ¨– – v ”f e™ ­ ­ ‘ ‘™ ef – ” ‘ ¨  f  –” z ˜ { ~™ ”f e™ ­ ­ ‘ ‘™ ef |¥’¬’ › “e•·–£™ v ¬– › X |¬)†z "š `¥€l}“~|“~£d’ › ™ªŸ·–X¬– › Œ” › )—‚e ¾ X£•`¥€l|“~}“~¥d ¬’ – ” ‘ ¨  ‘ ª –” z e – › ² ~f ž ž™ ¨ ~™µ ‘ ¨– g ‘ ¨– ‘ – ~f e z ­’™ f ˆ š ~ ‘ ’f ª” ~™ f › ™ª’•·–t¬– › t“~’’|‚‰~ › —” Žv © h|£ƒ‰¥w¦”|• § ¦”|•’¦”$£p|®¥½}~ w|› $¦”$Ž—¥‚}¨ Š íq ‘– ™ ‘  ‘” ž ² fµ  ž –”’ ³ ‘ ¨ ‘ ~ £“f¬‚t“~s·±|“¬” › |C Cº™}$—•}&“~‰¦”}|³ h ” e™f– ff’ ¨– ’f ¨ ±’ f ” ™ ” ‘ ª ± ~™ e ”™ –”™  – ¨ ‘ ª ¨ ‘ ~ ³ – › ~ g ‘–”f š šf o‘‘`¥r¬s ¬}•½|¬– ›  f » ‚Cp“~$쀥d‚¥H¥r“fX£™ ¬·–$8¬¦”}|S~ › ” Žv £™ “ ©~ › ¬—¸|z ë – › » ˜ –žfµÚ š ~ › —” Žv ” ä¾ w} † f ² H£r•‘X|•¿§ › €}“~¬“’¥p“f}“¬¬” › •“¥”§ › —¦”~ › ¢ }¨ Š ©~ › ¥r`}•¢“~´º–“fl`¥€dd¬£H¬}¨ Š ” e™f– ¡ f ¨– ” ­ ‘ ‘™ ž  ‘” ž ™ – ‘” µ ±f g ”™f” f ¨– ‘ §  ”f e™ ­ Ñ f’™ f’f ¢ê g – › ê – › ê gf ‘  ê š C©~ › —” v Ø Ð ¿g › €~ › ’ œŠ Ø Ð ¿®¬’ › “e•·–£™ v Ø Î hg ¾ ˜ ” ‘ ª ’f  e z ~ ­ ‘ § f ¨– ”™ ¨ e™f– ¨µ™ š “~’œ§ › h½|Æp|“~$ª › “ › ‡|¬”Cƒé£r•sŸ¥rf ² – ~f’’ “ q – › { ~ – › ²f ‘  ®·±•€¬|z Xš h~ › —” v ¥™ › €~ › ’ œŠ C¬’ › “e•·–£™ v ² ¾ t˜h ~ › ¦”‘ ‘»  ¬¬—C™ ‹ |C¥rf s ¥¸¦µ`e Í “~X ¥º™|ž ‘ ~’f–” f z ­™ ~™ ‘’f ‘ fµ  –”’ ³ ‘ ¨ ‘ ~ – ­ ‘ ±’– ” e™f– ™ f” ™  ¡ f’™ f’f g e  —¬|&“~&¦”|}³ › p}“~†—•ŽH£r•è“¥C`l¬£½}¨ Š ‰ “f| › ’ ‡ ~ › ¬£ƒ“~p“e“‘ ‹ “¥ƒ C™ v ŸŸ€“~‘ › ½§çh ÆÎ ‘–™ ‘ ™ f” q”– ž š ¡ e ’ f ¨ – e  ’ x f ¨– –’ – ¨ f ‘’µ” š “f} › |ž “ ¤ }•– › ã“f} › }ž wŠ }•Œf » ~ › µ › bª › ‡ƒ“¬ ¬f  ” ” f ‘– ’f  e z š •– › ‡`“e•©§ › h‚}Æ~ e z ‘ ‘ e ‘ ¨ ‘ ª {f””f ’ ž f’™ ” «”™– ™ –™ ¨ ” ” «”™– f ¨–  z {f ¨µ – › g ‘ e  ’ ž f |½“e|“~`¥“~|¬·–$8¸¬¸ µ › }‰¥`†¥ƒŒ“£drƒ•– › pƐCƒ‘}•‘“f}}|Ÿ¬” › Áª wñ ¦”… “f| › |&}¨ Š ”– ‘ â µ ””fµµ™  – f z { ² ” f ‘– f e™” f ¨– ­ ‘’ z { {f””f ’ ž f  ~ ~™µ ÿ X { ~™ û X ~f ¨– ²  š Ÿƒ¦µ||~ › w• CX“f}³ › Ò|†è¸– › Ò`“e•‡`£Ÿ½|¬d}“~¬}}t¸¬¸°µ › |½ƒd– › |¥‚†€|¥Ž2 |•ƒC“f|³ f e™” f ¨– ””fµµ – {ff ~ ÿ X { ~™ û X ” «”™ –  ”  ³ ‘™–’fµ ””fµµ – ” {ff ~ ‘ ² {f””f ’ ž ­ ‘f `¥•Ò}•”¬¸ C™ › ‘¸ |‡†‚£†CŸ– › —ªœ§ Žš “f|‰“~£ƒ ’¬¸°C™ › Œ}¸}d·–|踐¬¸ µ › }`|“~ h ”¦”ƒ€CŸdß |¨ yš – › p`“e¬X}~ › “~l’ › ¬¸°µ › }€¥ì€¸¬¸°µ › }pƒì¥CŸŸ¥™ Xš •’ › ¬¸°µ › |ž ‘ û X «”™– ™ ~f x ” f ‘– f ‘ ””f ’ ž ± ~™ ±  {f””f ’ ž f  ~™µ «”™– ¨µ ‹ ” ””f ’ f”f ¨– {f””f ’ ž f – w XÕtttÕÖ XÕÔ hph ô f’™ f’f Š ’f– ~fµ ­ ‘– z ž µ ™ –™ ” ””f ’ ž ¸}•t~ › ¸¬¸°µ › |½h › ‘cH vuur1s©X rqi)g( ½¬£p}¨ lš •€°s|“~¬}}`e › d‡rl¬’ › ¬¸°µ › }•§ › ’f  e z ~ {f ‘  ~ z f’™ f’f Š e  ’ ž x h à f Ë Ä ©Â d Êb Å a ­ ‘ § f ¨– ’f ‘” › q ƒ‚|£ì¸¬·–`“e“‘|}`¬£s}¨ sš “f| › }wq $Š bPonom†©61ec”2|“~’ª › “ › `|¬´ }¦{~ Ž“ ¸tµh q !Õ h X ” e’f– f ‘– ~ z’ f ¨– fY ™ Í e  ’ šq tH"oôÒ§ › H¬&“~„‘h v § › `“e•‘|‡}•l`·±¥ƒ~ •š “f} › |ž f ¨– ‘”’ ‘–™ ‘ ‘– f ¨– ­ ” e ¨ ‘ ™ ~™ f ‘’µ”  q !Õ h X f ‘– ~ z’ ¨ ‘ “ ¤ |¬©§ › ~ › • f » ~ › ¬£¸5Y`“e•†ž › }•½|“~‘ » › Œ’ §› v }•·–’ › “­£&¥lh“¬°¬¸f ¿š tH"oô´U`“e•d|‘¬·–$ª e ’ “f} › }ž “ ¤ |•h§ › ~ › •f » ~ › ¦” }d}•´|“~‘ » › Ž’ §› Í }•·–¬’ › “­£s¥df » w”¿£•’¬” › }|z x ƒoh f ¨– ‘”’ ‘ ‘µf { f ¨– ­ ” e ¨ ‘ ™ ~™ ™ ¨ f ª –™ ¨– f ž ž q e ’ f ¨– ‘”’ ‘ ‘µf { f ¨– f ‘’µ” q š “f} › |ž “ ¤ }•©§ › ~ › •f » ~ › ¦” }´}•lh“ ¬¸f  ®§™h f ‘–’™ ‘  ‘ ” šq •·–•—¥“ž|’¦”‘ W5R’¬’ › › µ – ± {f µ f  ~™µ –™ ¨– f ” µ T ­ ‘” z ­ ‘ µ Úf–’ ™ ”™ –™ ¨– ¨µ z” T ’f ­f– › ™ªH£‘¸’ › › ´h&£¸qVrƒ•w•– › t˜h š •’ › › d¦}“~`}“~¬’ › › s •—f » w¥ƒ¨ U£ƒ¬‘•sUC¬£“~‘ –“f“¥dp|•½|“~p¬¬ †œ‚S f ‘» ¤ ¦”÷“f} › |p}¨ Xš •’ › › ´£ƒ5R}ì|C“­¬¬¥`¬¥Q£SP½C§ › ” ™ e” f ¨– f ‘ e’f–f { ² ~ g ‘ e  ’ ž f Š ” µ – ~f’f ‘ { {f ~ ‘””™ f’™ G { ~™ E ² f­ {f ~™ ‘ q GÕ h ‘ ² GÕ E ”f ‘–’ » – ± ~™ § –™ ¨ ” ”f ‘–’ f ¨ – ” µ – ~f e ~ ‘”” C}É¥½¦”d}H©IEl“§ƒH©F¸ ¦µ¬ f &› ™ª€¥½’ › Òrƒ•– › éD§ › ¸ ¦µ¬ f » }•– › ‡•’ › › Œ§ › €`}®“­¬C™ ~™ › A 7& 4 1 (&%# Í ”f ­ { ! { ~™ ”f ‘–’ ô ¨ ‘ ª q Õ õ ¨ ž™’ ­ {f–µf ‘ { ~ z ~™ £´¦”‘ C§ Ò[email protected]£3 20 )%''£$Xš ¸®†¸f "|¥´ ¦µ¬f » ¢•·–’wÒ •h ã|¥•®•°¬“’†|¢¥´¦”‘ – z ž ‘ f Š ” § ”™ {f ~ ³f { ‘ e  ’ ž h mk à ï © § Åk ¥ f Š q”– †|}“~p|¨ pš wª › “ › wCÉ|}}‡¦”÷“f} › |wq “ ¤ uon£ƒ„ïhÒ¨£s¦|¨ ‚š ŸŸ€“~‘ › ž ò €î ¤‡£ hÎ š î õ ¢Î ¢ Ñ ¨” f e™ š ‡ ñ –  ‘µ z {f’ f ‘–  ‘ ~ ž “ –™ ¨– š‡ ñ gf “ œw8Delñ ª › ¬s·±`£w˜ d`› l“f}“ †¸l`“e•è¥º™`e › †·± › ’¦”‘ wñ £•yª › ¨ x ~ ¨–™ ž ~ ‘ ‘ e ™ ”™ ‘ f ‘µf { ² š – › ’’ › ¬£&¥º™}~ › ·–“`¥™ ñ $¥ƒ¨ ‰“§‡}¦{°¸}|‚ ¨ ž™’­ {f–µf ‘ { ~ z ~™ ~ g e  ’ ž ‡ (g d 9 7 9 7 ‘  f Š ~ µ ~ ‘ ‘ e }¥•®`¸¬°¬“’}||H¥sf ‘» ¤ ¦”‘ “f} › })q d hñ ™e£C¦6g¨6)3’(™4˜6g F|¨ )š – › Ž’ › “f°}± “ £º™|~ › ·–“`£™ ñ ™ ”™ ‘ f ‘µf { ² ¨ ž™’­ {f–µf ‘ { ~ z ~™ ~ g ‘ e  ’ ž “ 41 • “ 9 7 9 7 ‘  f ‡C¨ C“§X}¦{°¸}©‚}¥•®¸¬°¬“’}||¢£ßf ‘» ¤ ¦”U“f} › }wq w hñ 5%v—–”ig¨6)3’(I4y6g ¦}¨ Š fµ –µ™ Ú Úf–’ ¨µ™f ” ‘ –™ ¨ š ~ › ·±•°¥|°f ‰§ › ¬ f » •C¸’Ÿ·–¦”‘ » £•– “f°}ƒ&½¦”で › q wñ å„Ä®©´ˆ„ÅhipoÃßÅ ‡dš |~ › ·±¬°¥| f D§ › °•—f » •Cr‡Ÿ·–¦”‘ » rƒ¬ì•rƒž µ ±µ ™ ‘ “ h Ã Â Ç n m n ï m È … Í fµ –µ™ Ú Úf–’ ¨µ ™f ” ‘ –™ ¨– ¨–™ ™ ‡ h ©p Å j n m n ï m È … Í ¨ ž™’­ {f–µf ‘ { ~ z ~™ f  q Õ õ – q”– ž ´¦”‘ C§ › q dñ Rr}wRƒiÅh¸ºpoÃßÅ †Xš }¥ŸC¢•°¬“’†|¢¥`ƒdÒ •h ㄰f s ŸŸ€“~‘ › dƒh š ¡ ƒ f–  ž ˜ ‘ e  ’ ž ‘ ¨– š • “f}`e › —µ¶ ‡ $¦”é “f| › |’¦”}•yª › ¨ x ¨ ž™’­  z” ™ ”™ ¨ ž™’­ f ‘ š }¥ŸC|}¬X$C‰|£Ÿ®‡¬·–Æ« ™‡”¥ƒ¨ C“§‘X}{¦°µ¸†{©ƒqÒ Õ))hÁõ }¥•®¸¬°¬“’}||¢£É f ‘» ¤ ‰ “f| › |‘|“~$ª › “ › X}•l }¦{~ Ž“ ™ f ‘ f ² ¨ ž ™ ’ ­ { f– µ f ‘ { ~ z ~ ™ ~ g e  ’ ž ­ ‘ § f ¨– ’f ‘” › ”f ‘–’ » ¨ ‘ ª ¨ ž™’ ­ ¶f’ z ‘  f ¸°¦µ•—f ´ò •·–$‘}¥ŸC‚—ç ¬}®“­´|¨ Š g Î ¬}®“­ f’ z ‘ ”f ‘–’ ç ¨ ž™’ ­ f ‘ « ™ f’ z ‘  ‘ ~ ¨” ¨ ž™’­ f Š f ­ {f ~ š ¦µ¬f » )§ › |£Ÿ®‡¬·–Æ‚$¦”‘ Î |®“­‰“~&’ª › ‰|£ŸC´}¨ •š ®}&¥™ ±  l Úf–’ { ~f ~ – – k j Úf–’ » Í ”f ‘–’ ô ¨ ‘ l ¨–™ ž – ‘ { ™ { ~™ ”f ‘–’ €˜m§ › °•—f » &¥™ › $€“~‘ › m¦”‘ Q~ › °• f RŽš ¦µ•—f » ‰¬·–$ª 2•rƒ$£“~‘ › ™k¦”}p‰¥$¸ ¦µ¬ f » ô ¨ ‘ j µ ±µ ™ ”™ ¨  ”f ‘–’ ɕ·–’ª ¦“f †°‘½¥ƒ´– `š ¸°¦µ• f » ô Î § › |“~¬—¦”¬|~ › ß|£Ÿ®s½¦”åô Î †•’ › § l)%I(riÍ ŸŸ€“~‘ › shƒh š Ñ ­ ‘– ‘” µ ¨ ž™’­ ™ ‘ ’f { › 7p q”– ž ò – e –™ “ ™ ‘– f ¨– ¨–­ ~  f ¨– ± {f ‘ š q Î —” › $rw¦”‘ ‰§ › lñ ¥H“e•}ž › }•œ§ › •C}“fl|•d€&}¦{‘ » }{ e ¨ ‘ ™ ‘ ¨– ±  {f–µ z’–” µ “ f ¨– ¨– ­ ~  f ¨– › ‘–™’ f ¨– ² ¨ ž™’ ­ – z ž ‘ ± ~™ § ²–™ ¨ |¬·–¬’ › “­¥w¦”}•d£s¸¬°•—~ › qj lñ |¬œ§ › ¬C| “f‡|•©§ p› •rŸ‡|¬}‚2}¥ŸCw}}|“~d£¥w’ › |£•– f r› |ž › ‘}‰z › | }•’ › Œ|¬– › h~ ÆÎ ¦”‘ }•·–’ › “­£w¦”|¬§ p› •£•l |¥d’ › ƒ´}•’£•‡f r› ’ ‡ » ’ – {ff~ ±²”{ ª ’f¨ š e ¨ ‘ ™ ‘ ¨– › ‘–™’ fµ ~™ e §’f ž f ¨– –™ ¨– » j – z ž – ˆ š U}}•†z š § ylñ w`e › ¸h˜~ª › ˜ š j › £“~¼}|“z “~½¥™ }§ › ¸ ¦µ¬ f » “¥"“•£}w• µ › |w¦”|•w£¸hf ‰ … – ‘ {f { µ ‘ f’ ”f ‘–’ ™ ‘– ~ z ””f ’ ž ‘ ¨– –™f ž › “ ™ ”f µf  j q ~ j –’™ ž ™ ”f µf š dª › 䉧 › —¥ƒ½’¸`e › h t t t x w ú w Gt t t ~ f ¨ – ² j uv|y†VQsuv{}•©‚§ › £ƒsÒ¦1uuzyQsvuU“œ }•’ › l|¬– › – ’ ™ ž ™ ” ‘ t t t x w G t t t § ‘ ² ” { ª ’ f ¨ h~ š F¬i–£‚€®“­’ ú G ’ f § ™ – ¨ ‘ ­ ‘–’f” ‘ ±  – ú f { µ  – –”f µ ‘ –™ ¨ j Úf–’ f ¨– ‘ G ± x e z ‘ ‘ e ‘ }“~•—“~X€bj › €“~‘ ’}|“z ~ )š ú › •—¸” › °¦”¿£•– ¦~ › ¬ f » |¬•¦”½˜ ™ )š }‚“e|“~`•¦”bj ~ › ¬f » ££™ › $ |¥Ÿ¦”†w” › $†|Æ ®yv“~Ž– › Ž¦”Žrƒ¬– p°• f » |•¿°“f†1¬d•C¸Ž– Í … Úf–’ ± ~ – fµ ~™– ‘ { f ¨ ª – z  ²–f ± j ‘ ~ ‘ –™ ¨ ú Úf–’ f ¨– –µ f” ² žf–” ¨µ™f Úf–’ ~f ¨µ ‘’™’ ‘ ’™  ­ ‘” ™ ­ ‘– ‘” j µ ±µ  ‘’– ™ ¨ ‘ ª –’™ š ‰§ › •—f » ” › Ÿ&·±“¬¥••·–}¬¥Ò“fC|“~X"§ › |“~¬¦”|~ › µ y“f°}ƒœ£º™‘ » •½t¬·–$’—¥Ÿ– x … g e ¨ ‘ ™ ‘– ‘’ zf ¨ » ™ f ¨– ‘–™µ ‘ e ™ ‘ ­ ‘ § f ‰}•·–’ › “­£´¦µ•—¦”¬}|lf ¸› ¥´|¬§ › ~ › ¬£¸|“³}{ › ‚w¦”p|“~$ª › “ › ´}¨ Š ­ ~™µ “ ™ ‘– f ¨– ¨–­ ~  f ¨– ±  {f ‘ { e ¨ ‘  š q Ft› – › ‰£¸qm§ › wñ £d“e•†ž › |¬œ§ › •¥| “f‡|¬d£‘¸†¦{‘ » }Á|•·–’ › “­¥™ u ¢ ¦”|¬– €u•°|¬¬|~ › µ lñ |¬l§ › •¥|“f¼}•l§ 8› •rŸ¼|¬$½s}¥•®‘†||“~s—•’ › t|¬H’ › ’}•’ › ª ‘ ¨ ±  {f–µ z’–” “ f ¨– ¨–­ ~  f ¨– › ‘–™’ f ¨– ² ¨ ž™’ ­ – z ž ‘ –” ª f ¨– § ²” { ’f¨ |¬– › h~ |› ¬£•` |¥d’ › ƒ½€¥ƒ—|~ › µ › ´Cƒ¨ }•·–¬’ › “­£s¦µ•—¦”|}Ò¦”}•Ò£•¢¸}~ › •€`Hf x ~ ”™ e ¨ ‘ ™ ‘– ‘’ zf ¨ ‘ ¨– –™ ¨– {f ‘– ~f e š ‘–™’ fµ ~™ e §’f ž – ~™–” l – z ž – ˆ µ±µ ~ ‘ ‘ e š r†|•†z Žš ‰§ › “f †°‰£º™|~ › ·–“`£™ ñ ™ ”f µf l ²– ž ‘ ¨– Í E Úf–’ ­ ‘–’™–” f ¨ 0 (&%# ( 9%&& o –”  f ¨ §  ™ w`e › ¸h P¸€“~‘ › w¦”}•w– Қ €°• f » |“~¬¥Ÿ—p}•– › – q)%v'6CcvH'`v1 —¥º™X}•– e › i’"f » •’ Š … l ‘ { f {  µ ‘ f’ ™ ”f ‘–’ ™ ‘– ~ z ””f ’ ž ‘ ¨– –™f ž š €“~‘¸}|“z |“~´¥˜m§ › ¦µ¬f » “£œ“•€|Œ¬¸°µ › }’¦”|¬Œ£¸hf ‰ … š0 (&% Cq)%'v6# ª f ~ f ¨ – ” f µ f  { ~ ™ l ~‘ { f { z µ ~‘ ” ú ’§  ™ ( 9 % & & o p'q8B'1 °|$}•)`e › ¸ƒ`|¥R¦“`¸†“°“¿¦‘ ª › ˜ š ú › – q)v'6–c'q8B'1 }•˜e › if » •’ Š 0 %( & % # ( 9 % & & o f ¨ – – –”f µ ‘ { ~™ ²–f l ‘ {f { µ ‘ ~ ‘ –™ ¨– ú Úf–’ f ¨– –µ  š¥0 )%''£Vc'q8Bv1 }•– › X—¸” › p¦”S|¥Ž ®± q“~S¸†“z |“~p– › ‚¦”p£ƒ¬Áß ¬ f » |¬Xƒ¸“f f x … ( & % # ( 9 % & & o f ¨ l › ™ ‘ E Ø l ’ – ™ –’™– – E Úf–’ ± ~™ « š § w0 )%''£mp'q8B'1 }•– › ¦”¥w¦”tnXD|z › ½d—¥ƒ—” › &¦ ¬ f » ££‘Ÿ¦µ‘ ‡ … ( & % # ( 9 % & & o f ¨ gq e  Ÿs“f} › ’ ‡ ~ › ¬h“f¥™ x }“~“‘f ”’f ž”  ­  ¶ » •’ hŠ †wŠ |•½|“~‘ » › Œ’ › ã|¬·–¬’ › “­¥l¦µ•—¦”¬}}X|“~$ª › “ › l}•H¸¬ ¬¦”†‡Ž† ¬Cº™°& ~ ŸŸ€“~‘ › ½tçh š ƒ ™ ‡ x f ¨– ­ ” § e ¨ ‘ ™ ‘– ‘’ zf ¨ ­ ‘ § f ¨– {f”” zµ ‘ { f ª ²”” µ q”– ž ç ¶ e  ² îêƒ f­ q”– ž š — Î “f| › ’ ‡ †C®|C¥™ ‡ ƒ•£“~‘ › ‚t¢h š ¢ x ”f”” µ ‘–™ ‘µf’ ‘ {f”” zµ ‘ { ”™ ª e  ’ šq ¸¬Cº™ ‰~ › •£Ÿ·– ¬&“~‘¬¬| ¬¦”}’CŒé“f} › |ž f }¨ hŠ š “~Á}•‘¬}•– › lf » ƒ$– €~ › tz › ± Ɣš }¥Ÿ®‡ƒw– › ©““$”H “f| › |`}“~$ª › “ › ‡|¨ Š ®•– › ˜ ‘ ef ¨– ~’ z – ™ ¨ { › x {f {™’­ f  ~ ‘ ª ” e  ’ ž ­ ‘ § f gf ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern