Yuez_Okuma_Sanat__305_ - • • • • • • • •...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • © www. M aximum B ilgi.com • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ARA Ş TIRMA SER İ S İ No.26 Yüz Okuma Sanat ı Ara ş t ı rma Serisi No.26 Yüz Okuma Sanat ı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ __________________________________________________________________ © WWW.MAXIMUMBILGI.COM 1 1. BÖLÜM YÜZ YAPISI & İ NSAN KARAKTER İ İ L İŞ K İ S İ (TAR İ HTEN GÜNÜMÜZE GEL İŞİ M SÜREC İ ) 1. F İ ZYOGNOM İ N İ N MEYDANA ÇIKMASI VE GEL İŞİ M İ 1.1. Kavram "Fizyognomi" terimi, Yunanca physis -do ğ a ve gnomon- yorum kelimelerinin birle ş imidir. Giovanni Battista Della Por-ta (1535-1615)'ya göre gnomon, ayn ı zamanda yasa, kural anlam ı na gelmektedir; yani, fizyognomi "do ğ a yasas ı " demektir. Della Porta'ya göre, do ğ an ı n belli kurallar ı na uyarak "belli vücut biçimlerine göre belli ruh hallerini" ö ğ renebiliriz. Çok eski dönemlerden ba ş layarak, bilginler insan ı n yüz yap ı s ı ile karakteri aras ı nda bir ili ş ki kurma ğ a çal ı ş m ı ş lard ı . Bu yöntemin temelinde insan ı n beden yap ı s ı ve psikolojisi aras ı nda do ğ al bir ba ğ lant ı n ı n oldu ğ u inanc ı yatmaktayd ı . Bilimsel temelden yoksun olmas ı na ra ğ men fizyognomi, karakter özelliklerinin tipolojisi için önayak olmu ş tur. 1.2. Geli ş imi Fizyognomi, sistemli bir ş ekilde ilk kez Çin'de geli ş mi ş tir. Çinliler, insanlar ı n yüz biçimlerine göre insanlar ı n karakter özelliklerini okuma yöntemini kullanm ı ş , ayr ı ca ba ş ar ı düzeylerini belirleme yöntemini kullanm ı ş lard ı . Sonraki dönemlerde de ğ i ş ik uygarl ı k merkezlerinde fizyognomiye ili ş kin bilgiler sistemle ş tirilip geli ş tirilirken, belli özelliklere sahip de ğ i ş ik ekoller ve sistemler ortaya ç ı km ı ş t ı r. Eski Çin yüz okuma uzmanlar ı na göre, yüzü olu ş turan unsurlardan be ş i çok önemlidir. Bunlar ka ş lar, gözler, a ğ ı z, burun ve kulaklard ı r. Eski metinlerde onlar be ş önemli organ olarak geçmektedir. Bu organlardan birisinin bile dengeli bir biçimde olmas ı en az 10 y ı l mutlu ya ş am demektir. Tüm organlar ı n ayn ı ş ekilde dengeli biçimde olmas ı bu mutlulu ğ u orant ı l ı ş ekilde artt ı r ı yor. Bu organlar ı n incelenmesinden sonra s ı rada al ı n, elmac ı k kemikleri, ş akaklar, çene ve k ı r ı ş ı klar gelmekte, en sonunda...
View Full Document

Page1 / 62

Yuez_Okuma_Sanat__305_ - • • • • • • • •...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online