scrt - KAD AR ERDE OLDUU KADAR DIARIDA-Zmrt Tablet M.O 3000...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KAD AR İÇERİDE OLDUĞU KADAR DIŞARIDA. .. -Zümrüt Tablet, M.O 3000 dolaylaRI
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
"Sır"rı Siz'e adıyorum. .. "Sır" Siz'e, tüm varlığınızı kapsayacak sevgi ve mutluluğu getirebilir. Siz ve bütün dünva için temennim budur.
Background image of page 2
İÇİNDEKİLER önsöz ix Teşekkürler xiii Sır Ortaya Çıktı 1 Sır Basitleştirir 27 Sır Nasıl Kullanılır 45 Etkili Süreçler 71 Paranın Sırrı 95 İlişkilerin Sırrı 113 Sağlığın Sırrı * 125 Dünyanın Sırrı 141 Sizin Sırrınız 155 Yaşamın Sırrı 177 Biyografiler 185
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ÖNSÖZ Bir yıl kadar önce, hayatımdaki her şey ters gitmeye başlamıştı. Aniden babam ölmüş, iş arkadaşlarım ve sevdiklerimle ilişkilerim altüst olmuştu. O zamanlar, en müthiş armağanların en derin umutsuzluklardan geleceği konusunda pek bir şey bilmiyordum. Bir an için beynimde "Büyük Sır"ra dair bir görüntü çaktı. Bu, hayatın "Sır"rıydı. ipucu, kızım Hayley'in bana verdiği, yüz yıllık bir kitaptan gelmişti. Tarih boyunca geri giderek "Sır"rın izini sürmeye başladım. Bu kadar çok insanın bu sırrı bildiğine inanamıyordum. Aralarında; Eflatun, Shakespeare, Newton, Victor Hugo, Beethoven, Lincoln, Emerson, Edison, Einstein gibi insanlık tarihinin en büyük adamları vardı. Kuşkulanarak; "Peki, bizler bunu neden bilmiyoruz?" diye sorguladım. "Sır"rı tüm dünyayla paylaşma arzusuyla yanıp tutuşuyordum, ve bu "Sır"rı bilerek yaşayan diğer insanları araştırmaya koyuldum. Birer birer ortaya çıkmaya başladılar. Sanki bir mıknatıs gibiydim:
Background image of page 4
araştırmaya giriştiğimden beri, yaşam konusunda ustalaşmış bu insanlar birbirleri ardından bana doğru çekiliyorlardı. Öğretmenlerimden birini keşfettiğimde, mükemmel zinciri oluşturacak olan diğer halka gelip ona bağlanıyordu. İz sürerken yanlış yola saptığımda, bir şeyler dikkatimi çekiyor; beni bir son- raki yüce öğretmenimin belireceği tarafa doğru yönlendiriyordu. İnternette araştırma yaparken "kazara" yanlış bir bağlantıya tıkladığımda ise, hayati önemi olan bir bilgiye ulaştırılıyordum. Böylece, çabucak geçen birkaç haftanın sonunda, asırlar boyu geri giderek "Sır"rın izini sürmüş, modern çağlardaki uygulayıcılarını da keşfetmiştim. "Sır"rı bir kitapla dünyaya duyurmaya karar verdim ve bunu izleyen iki ay içinde yapım ekibimin tamamı "Sır"n öğrendi. Ekipteki herkesin bu sırrı bilmesi zorunluydu; çünkü kotarmaya çalıştığımız işi, bilgisizce yapmak imkansızdı. "Sır"rı bilmemize rağmen kitabın güvenliği için tek bir öğretmene bağlı kalmak istemedik ve katıksız inancımla ben Avustralya'dan, öğretmenlerin çoğunluğunun yaşadığı yer olan Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Bundan yedi hafta sonra ise, "Sır" ekibi Birleşik Devletler'i bir baştan bir başa kat ederek, orada bulunan öğretmenler arasından en muhteşem elli beş tanesini filme almış ve yüz yirmi film saatini aşmıştı. "Sır"rın kitabını yaratmak için attığımız her adımda, aldığımız her nefeste "Sır"rı kullandık. Herkesi ve her şeyi kelimenin tam anlamıyla mıknatıs gibi kendi- mize çektik. Sekiz ay sonra ise, "Sır" piyasaya çıkmıştı.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 203

scrt - KAD AR ERDE OLDUU KADAR DIARIDA-Zmrt Tablet M.O 3000...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online