öz değerlnedirme sisitemi

öz değerlnedirme sisitemi -...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sadece Daha İ yi! SÜREKL İ İ Y İ LE Ş T İ RME Ö z- S istemi D e ğ erlendirme Genel Öz-De ğ erlendirme Sistemi Hizmet Tasar ı m ı ş terinin Sesi Ba ş ar ı n ı n Ölçümü ş teri Oda ğ ı Örnek Olaylar www.kaliteofisi.com
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Genel Öz De ğ erlendirme Sistemi --2 www.kaliteofisi.com Öz-De ğ erlendirme Sistemi dokuz modülden olu ş maktad ı r. Sistem bir bütün olarak ele al ı nabilece ğ i gibi her bir modül ayr ı ayr ı da uygulanabilir. Bununla birlikte sisteminin bir bütün halinde uygulanmas ı durumunda edilecek ba ş ar ı , modüllerin ayr ı ayr ı uygulanmas ı yla elde edilecek ba ş ar ı lar ı n toplam ı ndan çok daha fazla olacakt ı r. Genel bölümü üç ana ba ş l ı kta toplanabilir: ± Sürekli iyile ş tirme kavram ı , ± Öz-de ğ erlendirmenin, sürekli iyile ş tirme sistemine entegrasyonu ± “SADECE DAHA İ Y İ ” öz- de ğ erlendirme sisteminin uygulan ı ş ı Ayr ı ca özet bölümünde, öz-de ğ erlendirme sürecinde i ş lenen konular ı n anla ş ı lmas ı na yard ı mc ı olacak bir mini-de ğ erlendirme yer almaktad ı r. Öz De ğ erlendirme Modülleri Toplam 7 modüldür. Bunlar; ± ş teri ve Pazar Oda ğ ı ± Liderlik ± Veri ve Analiz ± Stratejik Planlama ± İ nsan Kaynaklar ı Yönetimi ve Geli ş imi ± Süreç Yönetimi ve ± İş Sonuçlar ı d ı r. Bu say ı lanlara ek olarak her bir de ğ erlendirme modülü i ş ledi ğ i konular ı n tan ı m ı n ı , dünya standartlar ı nda bir i ş letmenin nas ı l olmas ı gerekti ğ ini, önemli kavram ve terimleri, bir tak ı m ı n öz- de ğ erlendirme yapabilmesi için gerekli tüm sorular ı , egzersizleri ve puanlama cetvellerini içerir. K ı lavuz öz-de ğ erlendirme yönetimi için gerekli bütün talimatlar ı içerir. Rehber Kitap’ ta; koordinatörün, asistanlar ı n ve gözlemcinin seçimi için gerekli araçlar ve egzersizler ile öz- de ğ erlendirme sisteminin ba ş tan sona planlan ı p yönetilmesi için gerekli metotlar anlat ı l ı r. Ayr ı ca Rehber Kitap, sistemi uygulayan i ş letmelerin deneyimlerinden elde edilen faydal ı bilgileri ve ipuçlar ı kaynak bir rehberle sunmaktad ı r.
Background image of page 2
Öz De ğ erlendirme Sistemi --3 www.kaliteofisi.com Ne yapt ı ğ ı n ı z ı anlaman ı z yapt ı ğ ı n ı z ı geli ş tirmenin ilk ad ı m ı d ı r! Hizmetlerin ve süreçlerin her seviyede anla ş ı lmas ı İş letmenin bir bütün olarak nas ı l çal ı ş t ı ğ ı n ı n bilinmesi… ş teri odakl ı bir yakla ş ı m ba ş ar ı ya ula ş man ı n en iyi yoludur Ba ş ar ı , yolun sonu de ğ ildir. Geli ş imi sa ğ lamak için sürekli çabalamak gerekir! Yarat ı c ı l ı k, risk alma ve esneklik mükemmelli ğ in ön ko ş ullar ı d ı r. Tak
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/20/2010 for the course DEPT. 128154 taught by Professor Kahamar during the Spring '10 term at Istanbul Kültür Üniversitesi.

Page1 / 25

öz değerlnedirme sisitemi -...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online