{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

oss2008turkce - SS TR 2008 BRNC BLM TRKE TEST(Tr 1 Bu...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÖSS TÜR / 2008 B İ R İ NC İ BÖLÜM TÜRKÇE TEST İ (Tür) 1. Bu testte 30 soru vard ı r. 2. Cevaplar ı n ı z ı , cevap kâ ğ ı d ı n ı n Türkçe Testi için ayr ı lan k ı sm ı na i ş aretleyiniz. Di ğ er sayfaya geçiniz. 1 1. Ozan ı n ilk ş iir kitab ı n ı bunca y ı l ertelemesinin nedeni, gizlenmeyi seven bir ki ş ili ğ inin olmas ı ndan çok, yaz- d ı klar ı n ı kolay kolay be ğ enmeyen, kusursuzu arayan biri olmas ı yd ı san ı yorum. Kendisinden böyle söz edilen bir sanatç ı a ş a ğ ı - daki deyimlerden hangisiyle nitelendirilebilir? A) İğ neyle kuyu kazan B) İş i ba ş ı ndan a ş k ı n olan C) İş ine dört elle sar ı lan D) İş ini sa ğ lama ba ğ layan E) İ nce eleyip s ı k dokuyan 2. Sokaktaki herkesti, her ş eydi o: kediler, köpekler, to- pal mart ı lar, â ş ı klar dahil herkes. Biricikli ğ ini herkes - le ş tirerek kurmu ş tu öykülerini . Kendini, anlatt ı klar ı y- la özde ş le ş tirdi. O çak ı r gözler, kimsenin görüp alg ı - layamad ı ğ ı gerçekleri gördü, ba ş kalar ı n ı n yazamad ı - ğ ı ş eyleri yazd ı . Bu parçadaki alt ı çizili sözle, yazar ı n hangi özel- li ğ i belirtilmek istenmi ş tir? A) Konular ı n ı etkileyici olaylardan ç ı karma B) Edebiyatta, öyküleriyle kal ı c ı l ı k kazanma C) Dil ve anlat ı m ı yla öteki öykücülerden ayr ı lma D) Seçti ğ i varl ı klar ı n dünyas ı n ı onlar ı n kal ı b ı na gi- rerek kendine özgü biçimde anlatma E) Öykülerinin kahramanlar ı n ı çevresindeki belirli varl ı klarla s ı n ı rl ı tutma 3. Her iyi öykü, kendinden sonrakilere a ş malar ı gere- ken bir ç ı ta b ı rak ı r. Bu nedenle bir yazar, kendinden önce yap ı lan yolculuklar ı hesaba katmadan yola ç ı k - ma yanl ı ş ı na dü ş memelidir. Böyle yaparsa hedefine asla ula ş amaz. Bu parçadaki alt ı çizili sözle anlat ı lmak istenen a ş a ğ ı dakilerden hangisidir? A) Ya ş ad ı ğ ı dönemin havas ı n ı yap ı tlar ı nda yans ı - tamama B) Gelece ğ e kalma dü ş üncesi ta ş ı mama C) Var olan yaz ı nsal birikimden yararlanmama D) Yazarken, okurlar ı n be ğ enisini ölçü almama E) De ğ i ş ik nitelikli konular i ş lememe 4. O yönetmenle çal ı ş mak son derece zevkliydi. O da oynamamaktan yana olan bir yönetmen. Bu yal ı n ve do ğ al tarz, benim oyunculuk anlay ı ş ı ma çok uygun. Birlikte iyi çal ı ş malar yapt ı ğ ı m ı z ı ş ünüyorum. Bu parçadaki alt ı çizili sözle, oyunculuk konusun- da anlat ı lmak istenen a ş a ğ ı dakilerden hangisidir? A) Canland ı r ı lacak karakterlere çok iyi haz ı rlanmak B) Yönetmenin söylediklerinin d ı ş ı na ç ı kmamak C) Zaman içinde deneyim kazanmak D) Ba ş ka sanatç ı lar ı n oynama biçimine öykünme- mek E) Rollerini, yapayl ı ktan kaç ı narak, ya ş ı yormu ş gibi canland ı rmak
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ÖSS TÜR / 2008 Di ğ er sayfaya geçiniz.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

oss2008turkce - SS TR 2008 BRNC BLM TRKE TEST(Tr 1 Bu...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online