44 ss mat 2 2008 5 pozitif x gerel saylar iin x 1 k

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: imi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 D) x+y x−y B) x E) x−y x+y C) y ifadesinin değeri hangi B) [ − 13, 8] E) [ − 7, 1] C) [ − 8, 17] D) [ −7, 7] Diğer sayfaya geçiniz. 44 ÖSS MAT-2 / 2008 5. Pozitif x gerçel sayıları için x − 1 < k olması, x − 1 < 0,1 olmasını gerektiriyorsa k nin alabileceği en büyük değer kaçtır? 8. { e, a, b, c, d } • kümesi üzerinde • işlemi aşağıdaki tablo ile verilmiştir. e e a b c d a a b c d e b b c d e a c c d e a b d d e a b c A) 0,11 B) 0,19 C) 0,25 D) 0,29 E) 0,31 e a b c d Bu işlemin birleşme özeliği bulunduğ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online