D c 25 bir abc dik geni iin ca ab ca 3 cm ve ab 4 cm

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: gralinin değeri kaçtır? B) 3 2 C) 1 D) 2 E) 4 20. 0 ∫ π 2 sin x − 1 dx 2 22. Aşağıdaki şekilde, eni 40 m ve boyu 100 m olan dikdörtgen biçiminde bir park, parkın içinden geçen paralelkenar biçiminde iki yol ve bu yollar dışında kalan yamuksal K, L ve üçgensel M yeşil alanları gösterilmiştir. 100 M 40 K L integralinin değeri kaçtır? A) 3 − π −1 12 3 − π −1 6 3 − π −1 4 2 3−π−3 4 2 23−π−1 2 2 35 B) 55 C) Parkın K ve L bölgelerinin alt kenar uzunlukları sırasıyla 35 m ve 55 m olduğuna göre, toplam yeşil alan kaç m2 dir? A) 3200 D) 3600 B) 3400 E) 3800 C) 3500 D) E) Diğer sayfaya geçiniz. 48 ÖSS MAT-2 / 2008 23. D C 25. Bir ABC...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online