Oluan at ve bt yaylarnn uzunluklar srasyla a cm ve b

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ekildeki ABC üçgeninin [ AC] kenarı üzerinde FE = 3 cm olacak biçimde E ve F noktaları alınıyor. [FD] ve [GE] doğru parçaları bir K noktasında 2 FK = KD olacak biçimde kesiştiğine göre, AC uzunluğu kaç cm dir? lerden hangisine eşittir? Yukarıdaki verilere göre, p • k çarpımı aşağıdaki- A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 21 A) k − p 2 2 2 B) 2k − p D) k + p 2 2 2 2 C) k − 2p 2 2 2 E) 2k + p Diğer sayfaya geçiniz. 49 ÖSS MAT-2 / 2008 27. D 29. ABCDE bir düzgün beşgen C x A B F EC = DF = FB m(CBF) = x A B b O M T a E Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? A) 24 B) 30 C) 32 D) 36 E) 40 Şekilde, O ve M merkezli çemberler T noktasında teğet ve M merkezli çember O dan geçme...
View Full Document

This note was uploaded on 09/20/2010 for the course DEPT. 128154 taught by Professor Kahamar during the Spring '10 term at Istanbul Kültür Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online