Oss2008mat2

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÖSS MAT-2 / 2008 MATEMATİK–2 TESTİ (Mat–2) 1. Bu testte sırasıyla, Matematik Geometri (1–21) (22–30) ile ilgili 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik–2 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 1− 1 x =3 1+ 1 x 3. x= 1 y+2 olduğuna göre, x kaçtır? A) −3 D) −1 2 olduğuna göre, y + yx + 2x − 1 + 3 ifadesinin x değeri kaçtır? C) −1 E) −3 2 B) −2 A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2 2. ⎛x x−y ⎞ ⎛ x x+y ⎞ − − ⎜ ⎟:⎜ ⎟ x ⎠ ⎝ x−y x⎠ ⎝ x+y 4. −3 ≤ a ≤ 1 −2 ≤ b ≤ 2 olduğuna göre, a + b aralıktadır? A) [ − 17, 17] 2 3 ifadesinin sadeleştirilmiş biç...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online