{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

oss2008mat2 - SS MAT-2 2008 MATEMATK2 TEST(Mat2 1 Bu testte...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÖSS MAT-2 / 2008 MATEMAT İ K–2 TEST İ (Mat–2) 1. Bu testte s ı ras ı yla, Matematik (1–21) Geometri (22–30) ile ilgili 30 soru vard ı r. 2. Cevaplar ı n ı z ı , cevap kâ ğ ı d ı n ı n Matematik–2 Testi için ayr ı lan k ı sm ı na i ş aretleyiniz. Di ğ er sayfaya geçiniz. 44 1. 1 1 x 3 1 1 x = + oldu ğ una göre, x kaçt ı r? A) 3 B) 2 C) 1 D) 1 2 E) 3 2 2. x y x y x x x y x x y x : + + ifadesinin sadele ş tirilmi ş biçimi a ş a ğ ı dakilerden hangisidir? + + 3. 1 x y 2 = + oldu ğ una göre, 1 y yx 2x 3 x + + + ifadesinin de ğ eri kaçt ı r? 4. 3 a 1 2 b 2 oldu ğ una göre, 2 3 a b + ifadesinin de ğ eri hangi aral ı ktad ı r?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Di ğ er sayfaya geçiniz. 45 5. Pozitif x gerçel say ı lar ı için x 1 k < olmas ı , x 1 0,1 < olmas ı n ı gerektiriyorsa k nin ala- bilece ğ i en büyük de ğ er kaçt ı r? A) 0,11 B) 0,19 C) 0,25 D) 0,29 E) 0,31 6. 1 2 z ve z karma ş ı k say ı lar ı 2 z i = denkleminin kökle- ridir. Karma ş ı k düzlemde 1 2 z ve z noktalar ı aras ı ndaki uzakl ı k kaç birimdir?
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}