18 ss mat 1 2008 23 a 60 f x 25 abc bir gen ae af e e

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 ve T1 den 10 km uzaklıkta Bu yedi noktadan rastgele seçilen üç noktanın bir üçgen oluşturma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? (Aynı doğru üzerindeki üç noktanın bir üçgen oluşturmadığı kabul edilecektir.) ise T2 acil yardım telefon kulübeleri bulunmaktadır. Buna göre, A dan B ye doğru sabit hızla yol alan bir aracın T1 ve T2 kulübelerine olan uzaklıkları toplamının zamana göre değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? A) 32 35 D) 5 7 B) 27 35 E) 3 7 C) 24 35 A) uzakl ı k(km) 20 10 zaman B) uzakl ı k(km) 20 10 zaman C) uzakl ı k(km) 20 10 zaman D) uzakl ı k(km) 20 10 zaman E) u zakl ı k(km) 20 10 zaman Diğer sayfaya geçiniz. 18 ÖSS MAT-1 / 2008 23. A 60 F x 25. ABC bir üçgen AE = AF E E x D F C 5 A 8 B ABCD bir dikdörtgen m(ABE) = m(EBC) AB = 8 cm BC = 5 cm EF = x m(BAD) = 60° m(ADB) = 70° B ] 70 D 50 C m(ACB) = 50° m(ABF) = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 A) 2 2 D) 13 B) 3 2 E) 15 C) 3 3 24. D 10 F A E 2 C ABCD bir kare AE = EB FC = 10 cm 26. B B A a a O C A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde m(ABC) = m(AOC) = a Yukarıdaki verilere göre, EBC üçgeninin alanı kaç cm dir? A) 25 B) 30 C) 40 D) 45 E) 50 Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? A) 105 B) 110 C) 115 D) 120 E) 135 Diğer sayfaya geçiniz. 19 ÖSS MAT-1 / 2008 27. 29. y = x + 3 doğrusunun y = x doğrusuna göre siO r S1 A D r S2 2r BE C H S3 2r F G metriği olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) y = x − 3 B) y = − x + 3 C) y = x 3 Yukarıda, aralarındaki uzaklık r cm olan paralel iki doğru arasına çizilen O merkezli yarım daire, ABCD yamuğu ve EFGH dikdörtgeni verilmiştir. D) y = x 3 −1 E) y = x 3 +1 DC = r, AB = EF = 2r ve yarım dairenin alanı S1 , yamuğun alanı S2 , dikdörtgenin alanı S3 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) S1 < S2 < S3 C) S2 < S1 < S3 B) S1 < S3 < S2 D) S3 < S1 < S2 E) S3 < S2 < S1 30. Kenarlarının orta noktaları sırasıyla E ( −2, −2 ) , F ( 0, 0 ) , G ( m, n ) ve H ( −1, 2 ) noktaları olan bir ABCD dörtgeni aşağıdaki gibi çiziliyor. A E B G F C H D 28. Dik koordinat düzlemi üzerinde A ( 0, −1) , B ( 2, 0 ) ve C ( k, 4 ) noktaları veriliyor. Bu noktaların üçü de aynı doğru üzerinde olduğuna göre, k kaçtır? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 Buna göre, m + n toplamı kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 MATEMATİK–1 TESTİ BİTTİ. Diğer sayfaya geçiniz. 20...
View Full Document

This note was uploaded on 09/20/2010 for the course DEPT. 128154 taught by Professor Kahamar during the Spring '10 term at Istanbul Kültür Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online