A 28 18 kamyondan birincisinin yknn 1 ikinci kam4 yona

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: kalın tarafında ise 1 metre olduğuna göre, ipin tamamının yanması kaç saniye sürer? A) 8 B) 7 C) 19 3 D) 17 2 E) 15 2 17. Bir satıcı bir malı % 15 zararla 4250 YTL ye satmıştır. Satıcı, aynı malı 6250 YTL ye satsaydı % kaç kâr elde ederdi? A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 20. Mehmet’in elinde yeterli sayıda 1 YTL, 10 YTL ve 100 YTL lik banknotlar vardır. Mehmet 299 YTL tutarındaki bir ödemeyi, bu banknotlardan her birini en az bir kez kullanmak şartıyla kaç farklı biçimde yapabilir? A) 28 18. Üç kamyondan birincisinin yükünün 1 ü ikinci kam4 yona aktarılıyor. İkinci kamyonun bu yükü aldıktan sonraki yükünün 1 ü de üçüncü kamyona aktarılı3 yor. Son durumda, kamyonların üçünde de 6 ton yük olduğuna göre, başlangıçta üçüncü kamyondaki yük kaç tondur? B) 29 C) 30 D) 42 E) 43 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Diğer sayfaya geçiniz. 17 ÖSS MAT-1 / 2008 21. Aşağıdaki yedi nokta, eş karelerin köşeleri üzerinde bulunmaktadır. 22. A 5 T1 10 T2 B A ile B kentleri arasındaki yol üzerinde, şekildeki gibi A dan 5 km uzaklıkta T...
View Full Document

This note was uploaded on 09/20/2010 for the course DEPT. 128154 taught by Professor Kahamar during the Spring '10 term at Istanbul Kültür Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online