Bu ekilde en az ka tane e bahe elde edilir otobsn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: büse binerek okuluna gitmek istiyor. Bilge’nin 1. durağa olan uzaklığının, 2. durağa olan uzaklığına oranı 2 tür. 3 1 nolu dura k 2 n olu du rak V = 30km/s 1.durak Bilge 2.durak 13. Eni 81 metre, boyu 270 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir tarla, hiç alan artmayacak biçimde eş karelere bölünerek küçük bahçeler yapılıyor. Bu şekilde en az kaç tane eş bahçe elde edilir? Otobüsün geldiğini gören Bilge, duraklardan hangisine doğru yürürse yürüsün, saatteki hızı 30 km olan otobüsle aynı anda o durakta bulunduğuna göre, Bilge’nin yürüme hızı saatte kaç km dir? (Bilge 2. durağa doğru yürüdüğünde, otobüsün 1. durakta durmadığı varsayılacaktır.) A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 A) 27 B) 30 C) 33 D) 35 E) 40 Diğer sayfaya geçiniz. 16 ÖSS MAT-1 / 2008 16. 1 defter ve 1 kalemin fiyatı 5 YTL, 3 defter ve 2 kalemin fiyatı 14 YTL olduğuna göre, bir defterin fiyatı kaç YTL dir? 19. Bir yarısı ince diğer yarısı kalın olan 20 metre uzunluğundaki bir ip her iki ucundan aynı anda yakılıyor. A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 E) 4 Ateşin ilerleme hızı ipin ince tarafında saniyede 2 metre,...
View Full Document

This note was uploaded on 09/20/2010 for the course DEPT. 128154 taught by Professor Kahamar during the Spring '10 term at Istanbul Kültür Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online