Oss2008mat1

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÖSS MAT-1 / 2008 MATEMATİK–1 TESTİ (Mat–1) 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik–1 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. (2 − 3) ⎛ 1 + 2 ⎞ ⎜ ⎟ ⎝3 ⎠ 4 −1 3 işleminin sonucu kaçtır? A) − 7 B) − 4 C) 1 D) 4 E) 7 4. a sayısı b sayısının kaç katıdır? 10 100 A) a 10b D) ab 10 B) 10a b E) 10 ab C) 10b a 2. 4,9 0,1 + 0, 49 0,01 işleminin sonucu kaçtır? A) 11 B) 20 C) 50 D) 59 E) 110 5. A B BA 1 9 Yukarıdaki bölme işlemine göre, iki basamaklı AB sayısının iki basamaklı BA sayısına bölümünden elde edilen bölüm 1 ve kalan 9 dur. Buna göre, A − B farkı kaçtır? 3. 3 8 +2 2 − ( 8+ 2 ) C) 3 2 E) 5 2 A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 2 B) 2 2 D) 4 2 Diğer sayfaya geçiniz. 14 ÖSS MAT-1 / 2008 6. 8. x < 0 olduğuna göre, 3 4− x ≤ 1≤5 6− x x −1 + x + 3 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? A) x + 2 B) 2x + 2 D) 4 − 2x E) 4 C) 2x − 2 A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15 9. Bir x tam sayısı için x + 5 > 10 2 olduğuna göre, x in...
View Full Document

This note was uploaded on 09/20/2010 for the course DEPT. 128154 taught by Professor Kahamar during the Spring '10 term at Istanbul Kültür Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online