{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

oss2008mat1 - SS MAT-1 2008 MATEMATK1 TEST(Mat1 1 Bu testte...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÖSS MAT-1 / 2008 MATEMAT İ K–1 TEST İ (Mat–1) 1. Bu testte 30 soru vard ı r. 2. Cevaplar ı n ı z ı , cevap kâ ğ ı d ı n ı n Matematik–1 Testi için ayr ı lan k ı sm ı na i ş aretleyiniz. Di ğ er sayfaya geçiniz. 14 1. ( ) 1 2 3 2 3 4 1 3 + i ş leminin sonucu kaçt ı r? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 2. 4,9 0,1 0,49 0,01 + i ş leminin sonucu kaçt ı r? 3. ( ) 3 8 2 2 8 2 + + i ş leminin sonucu kaçt ı r? 4. a 10 say ı s ı b 100 say ı s ı n ı n kaç kat ı d ı r? A) a 10b B) 10a b C) 10b a D) ab 10 E) 10 ab 5. AB BA 1 9 Yukar ı daki bölme i ş lemine göre, iki basamakl ı AB sa- y ı s ı n ı n iki basamakl ı BA say ı s ı na bölümünden elde edilen bölüm 1 ve kalan 9 dur. Buna göre, A B fark ı kaçt ı r?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ÖSS MAT-1 / 2008 Di ğ er sayfaya geçiniz. 15 6. 4 x 6 x 3 1 5 e ş itsizli ğ ini sa ğ layan x tam say ı lar ı n ı n toplam ı kaçt ı r? A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15 7. a, b ve p birer pozitif tam say ı ve p asal olmak üzere, 2 2 a b p = oldu ğ una göre, a n ı n p türünden e ş iti a ş a ğ ı daki- lerden hangisidir? + + 8. x 0 < oldu ğ una göre, x 1 x 3 + + ifadesinin e ş iti a ş a ğ ı dakilerden hangisidir?
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}