P 1 a 2 p 1 b 3 p 1 c 2 2 2 10 drt basamakl 6a2b says

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: en küçük değeri kaçtır? A) 10 B) 14 C) 16 D) 17 E) 18 7. a, b ve p birer pozitif tam sayı ve p asal olmak üzere, a −b = p olduğuna göre, a nın p türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? p +1 A) 2 p +1 B) 3 p −1 C) 2 2 2 10. Dört basamaklı 6A2B sayısı 45 sayısının tam katıdır. Buna göre, A nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? D) p −1 3 E) p−2 3 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 Diğer sayfaya geçiniz. 15 ÖSS MAT-1 / 2008 11. Terimleri birbirinden farklı birer doğal sayı ve artan olan bir dizinin ilk yedi terimi 5, 6, 10, a, 12, b, c dir. Bu sayıların aritmetik ortalaması 11 olduğuna göre, a + b toplamının en büyük değeri kaçtır? 14. K = {−2, −1, 0, 1, 2, 3 } kümesinin üç elemanlı alt kümelerinden kaç tanesinin elemanları çarpımı bir negatif tam sayıya eşittir? A) 25 B) 27 C) 28 D) 32 E) 34 A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 12. Bir poliklinikte bir doktora 50 hasta, bir hemşireye de 25 hasta düşmektedir. Bu poliklinikteki doktor, hemşire ve hasta sayılarının toplamı 318 olduğuna göre, doktor sayısı kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 15. Bilge, oto...
View Full Document

This note was uploaded on 09/20/2010 for the course DEPT. 128154 taught by Professor Kahamar during the Spring '10 term at Istanbul Kültür Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online