oss2008fen2 - ÖSS FEN-2 2008 FEN BİLİMLERİ–2...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÖSS FEN-2 / 2008 FEN BİLİMLERİ–2 TESTİ (Fen–2) 1. Bu testte sırasıyla, Fizik Kimya Biyoloji (1–13) (14–22) (23–30) ile ilgili 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri–2 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. aşağıdaki niceliklerden hangisinin 2 s birimine karşı gelir? A) İş B) Güç C) Kuvvet D) Basınç E) Momentum kg.m 2 2. tavan esnek yay X θ K yer yatay Bir ucundan esnek bir yayla şekildeki gibi tavana asılı kalasın öteki ucu, yere bağlı K menteşesi çevresinde serbestçe dönebilmektedir. Kalas üzerinde tutulan X cismi serbest bırakıldığında aşağıya doğru kaymaya başlıyor. X cismi kaydığı sürece, kalasın yerle yaptığı açının θ ölçüsü ile X in ivmesinin a büyüklüğü için ne söylenebilir? (Sürtünmeler önemsenmeyecektir.) θ A) B) C) D) E) Değişmez Artar Artar Azalır Azalır a Değişmez Artar Azalır Azalır Artar Diğer sayfaya geçiniz. 51 ÖSS FEN-2 / 2008 3. 5. ivme ε=3V r =1Ω M a R 0 t 2t 3t zaman +− Şekildeki elektrik devresinde motor çalışırken hem motordan hem de R direncinden 2 A büyüklüğünde akım geçiyor. İlk hızsız harekete geçen bir cismin ivme − zaman grafiği şekildeki gibidir. 3t süre sonunda bu cismin yer değiştirmesi kaç at 2 dir? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 Motorun zıt elektromotor kuvveti ε = 3 V , içdiı renci de r = 1 Ω olduğuna göre, R direncinin değeri kaç Ω dur? ı A) 1 B) 3 2 C) 2 D) 5 2 E) 3 4. K d O 2d L yatay düzlem Eşit kütleli küçük K, L cisimleri, kütlesi önemsiz 3d uzunluğundaki esnek olmayan bir çubukla birbirine bağlanmıştır. Bu cisimler, şekildeki yatay düzlem içinde, sabit O noktasından geçen düşey eksen çevresinde serbestçe dönüyor. Buna göre, I. K nin açısal hızı L ninkine eşittir. II. K nin açısal ivmesinin büyüklüğü L ninkine eşittir. III. K nin kinetik enerjisi L ninkine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? (Sürtünmeler önemsizdir.) A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III Diğer sayfaya geçiniz. 52 ÖSS FEN-2 / 2008 6. X i d P d 2i Y 7. R L Şekildeki seri bağlı dirençle makaradan oluşan alternatif akım devresinde, direncin uçları arasındaki etkin potansiyel farkı 4 V, makaranın uçları arasındaki de 3 V tur. Buna göre, devrenin güç çarpanı ( cosϕ ) kaçtır? (Makaranın saf direnci önemsizdir.) Birbirine dik, sonsuz uzunluktaki doğrusal X, Y tellerinden şekilde belirtilen yönlerde sırasıyla i, 2i şiddetinde elektrik akımı geçiyor. Tellerin oluşturduğu düzlemde ve tellerden d uzaklığında bulunan P noktasında B manyetik alanı oluşuyor. → A) 1 4 B) 1 3 C) 3 5 D) 3 4 E) 4 5 X telinden geçen akımın yönü ters çevrilirse → B nin yönü ve büyüklüğü için ne söylenebilir? B nin yönü A) Değişmez Değişir Değişmez Değişmez Değişir → → 8. X K B nin büyüklüğü Değişmez Değişmez Artar Azalır Azalır Ι B) C) D) E) L M N P Y Arakesitleri birbirine paralel olan K, L, M, N, P saydam ortamlarına X noktasından giren Ι ışık ışını Y noktasına kadar şekildeki yolu izliyor. Buna göre, bu ortamlardan hangi ikisinin ışığı kırma indisi birbirine eşittir? A) K ile M nin C) L ile N nin B) K ile N nin D) L ile P nin E) M ile P nin Diğer sayfaya geçiniz. 53 ÖSS FEN-2 / 2008 9. tümsek Ι ayna çukur ayna 10. Şekildeki dalga leğeninde, dalga kaynağının oluşturduğu periyodik dalgalar, sığ bölgeden derin bölgeye geçiyor. asal eksen dalga söndürücü derin Leğende oluşan dalgaların tepe çizgilerinin bir andaki görünümü aşağıdakilerden hangisine benzeyebilir? sığ dalga kaynağı Ι ışık ışını tümsek ve çukur aynalardan şekildeki gibi yansıyor. (Sığ ve derin bölgelerin derinlikleri kendi içlerinde değişmemektedir.) A) dalga söndürücü derin derin B) dalga söndürücü Tümsek aynanın odak uzaklığı f t , çukur aynanınf ki de f ç olduğuna göre, t oran kaçtır? fç A) 2 B) 4 3 C) 1 D) 3 4 E) 1 2 sığ dalga kaynağı sığ dalga kaynağı C) dalga söndürücü derin derin D) dalga söndürücü sığ dalga kaynağı sığ dalga kaynağı E) dalga söndürücü derin sığ dalga kaynağı Diğer sayfaya geçiniz. 54 ÖSS FEN-2 / 2008 11. X Y Z gelen foton α (fotonun saçılma açısı) β (elektronun saçılma açısı) durgun elektron 13. O d K d L d M N d −+ − 2ε 3ε Bir Compton olayında foton, durgun bir elektronla şekildeki gibi çarpışarak momentumunun 1 ünü 3 yitiriyor. Birbirine paralel X, Y, Z ince iletken levhaları elektromotor kuvvetleri 2ε ,3ε olan üreteçlere şekildeki gibi bağlanmıştır. O noktasında hareketsiz tutulan bir elektron serbest bırakıldığında, Y levhasındaki delikten geçip kesikli çizgiyle belirtilen yolu izleyerek Z levhasına ulaşamadan geri dönüyor. Buna göre, I. Fotonun α saçılma açısı, elektronun β saçılma açısından büyüktür. II. Saçılan fotonun enerjisi, saçılan elektronun kinetik enerjisinden büyüktür. III. Saçılan fotonun hızı, saçılan elektronun hızından büyüktür. Bu elektron nereden geri döner? A) KL nin orta noktasından B) L noktasından C) LM nin orta noktasından D) M noktasından E) MN nin orta noktasından yargılarından hangileri doğrudur? (Şekil ölçekli çizilmemiştir.) A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III 12. Bir fotoelektrik olayında E enerjili fotonlar K metaline düşürüldüğünde sökülen elektronların maksimum kinetik enerjileri 8 eV oluyor. Bir başka fotoelektrik olayında 2E enerjili fotonlar L metaline düşürüldüğünde sökülen elektronların maksimum kinetik enerjileri 14 eV oluyor. Buna göre, K, L metallerinin eşik enerjileri aşağıdakilerden hangisi olabilir? K nin eşik enerjisi(eV) A) B) C) D) E) 2 2 4 4 5 L nin eşik enerjisi(eV) 6 8 6 8 10 Diğer sayfaya geçiniz. 55 ÖSS FEN-2 / 2008 14. İçlerinde aynı miktarda ideal davranıştaki X2 gazı bulunan beş tane birer litrelik özdeş cam balon, açık uçlu özdeş manometrelere bağlanarak özdeş düzenekler oluşturulmuştur. Bu düzenekler aynı sıcaklıktaki farklı yükseltilere götürülerek manometre kollarındaki cıva düzeyleri gözlenmiştir. Buna göre, aşağıdaki düzeneklerden hangisi, ölçüm yapılan yerin yükseltisinin en fazla olduğunu gösterir? 15. Etilen gazının flor gazı ile tepkimesi aşağıdaki gibidir. C2H4 ( g) + 6F2 ( g) → 2CF4 ( g) + 4HF ( g) Buna göre, tepkimenin standart tepkime ısısı ( ΔH ) kaç kJ dir? ο ⎛ H ( g) + F ( g) → 2HF ( g) 2 ⎜2 ⎜ ⎜ C ( k ) + 2F2 ( g) → CF4 ( g) ⎜ ⎜ 2C ( k ) + 2H2 ( g) → C2H4 ( g) ⎝ ο ΔH = − 537 kJ ⎞ ⎟ ⎟ ο ΔH = − 680 kJ ⎟ ⎟ ο ΔH = + 52 kJ ⎟ ⎠ A) P hava B) P hava X2 (g) A) − 2486 B) − 2382 D) − 1113 E) + 1165 C) − 1165 X2 (g) Cıva Manometre Manometre Cıva C) P hava X2 (g) D) P hava X2 (g) Cıva Manometre Manometre Cıva E) P hava X2 (g) Cıva Manometre Diğer sayfaya geçiniz. 56 ÖSS FEN-2 / 2008 16. Uçucu olmayan X, Y, Z arı katılarının farklı sıcaklıklarda hazırlanan sudaki doygun çözeltilerindeki çözünen madde miktarlarının sıcaklıkla değişimi grafikteki gibidir. Bu katıların molekül kütlelerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı Z > Y > X tir. 17. aX ( g) + bY ( g) → cZ ( g) + dQ ( g) tepkimesi, sabit sıcaklıkta ve kapalı bir kapta oluşmaktadır. Bu tepkimeyle ilgili yapılan deney serisinde, tepkimeye girenlerin derişimleri ve tepkime hız değerleri aşağıda verilmiştir. Deney 1 2 Sıcaklık o ( C) [ X] (mol / L ) 0,10 0,10 0,050 0,50 [Y] (mol / L ) 0,050 0,10 0,10 0,10 Tepkime hızı (mol / L s ) 1,0 x10 −3 −3 −3 −2 75 4,0 x10 2,0 x10 2,0 x10 50 3 X 25 4 Y Z Buna göre, tepkimeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 0 A) Tepkime hızı, X in derişimiyle doğru orantılıdır. 0,25 0,50 0,75 1,00 Çözünen madde miktarı (g/100 mL su) B) Tepkime hızı, Y nin derişiminin karesiyle doğru orantılıdır. C) Tepkimenin hız denklemi TH = k [ X][ Y ] dir. D) Tepkimenin derecesi 2 dir. E) Tepkime hız sabiti (k) 4,0 L mol 2 2 Buna göre, X, Y, Z maddelerinin sudaki çözeltileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 50 C de en az X çözünür. ο −2 −1 B) Her üçünün de suda çözünmeleri endotermiktir. C) 75 οC de, çözünen X in mol sayısı Y ve Z ninkinden daha büyüktür. 75 οC de X, Y, Z nin 100 mL suda çözünen madde miktarları farklıdır. 50 οC den yüksek olmalıdır. s dir. D) E) Z katısının 0,75 gramını çözmek için sıcaklık Diğer sayfaya geçiniz. 57 ÖSS FEN-2 / 2008 18. Bazı asit ve bazların su ile tepkimeleri, 19. Potasyum iyodür (KI) ün sudaki çözeltisinden klor gazı geçirildiğinde, 2I + Cl2 → l2 + 2CI tepkimesine göre iyot açığa çıkmaktadır. − − I. NH3 + H2O NH4 + OH + − II. III. CH3COOH + H2O CH3COO − + H3O + HCl + H2O → H3O + + Cl − Cl2 + 2e → 2CI l2 + 2e → 2I − − − − − E = 1,36 V E = 0,54 V − ο ο şeklindedir. Buna göre, I, II, III tepkimeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Buna göre, 2I + Cl2 → l2 + 2CI tepkimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) II. de oluşan H3O + , H2O nun konjuge (eşlenik) bazıdır. B) III. de H2O baz gibi davranmıştır. C) I. de H2O baz gibi davranmıştır. D) II. de H2O asit gibi davranmıştır. E) I. de oluşan NH4 + , NH3 ün konjuge (eşlenik) bazıdır. A) Tepkime bir redoks tepkimesidir. B) Standart koşullardaki tepkime potansiyeli + 0,82 volttur. C) Tepkime potansiyeli iyodürün derişimine bağlı değildir. D) Tepkimede iyodür yükseltgenmiştir. E) Tepkimede klor yükseltgendir. Diğer sayfaya geçiniz. 58 ÖSS FEN-2 / 2008 20. IUPAC sistemine göre, 21. Aşağıda verilen bileşikle ilgili, CHO H C OH ( +)- gliseraldehit CH3 CH CH3 C CH CH2 CH2 CH2 OH CH2 CH3 bileşiği adlandırılırken karbon atomlarının numaralandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? CH 2 OH I. Optikçe aktiftir. II. Asimetrik karbon atomu içerir. III. Yapısında iki tane sp , bir tane de sp leşmiş karbon atomu bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? 3 2 A) CH3 CH 1 2 CH3 C CH CH2 CH2 CH2 OH 3 4 hibrit- CH2 CH3 5 6 7 B) CH3 CH 6 CH3 C CH CH2 CH2 CH2 OH 5 4 A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) Yalnız III CH2 CH3 3 2 1 E) I, II ve III C) CH3 CH 1 2 CH3 C CH CH2 CH2 CH2 OH 3 4 CH2 CH3 5 6 D) CH3 CH CH3 C CH CH2 CH2 CH2 OH 4 CH2 CH3 5 6 3 2 1 E) CH3 CH 7 6 CH3 C CH CH2 CH2 CH2 OH 5 4 22. Aşağıdakilerden hangisi siklohekzanın yapı izomeridir? CH2 CH3 3 2 1 A) C2 H5 B) C) D) CH3 E) C2 H5 Diğer sayfaya geçiniz. 59 ÖSS FEN-2 / 2008 23. Aşağıdaki canlı gruplarından hangisine ait populasyonda, doğal seçilimle, gen frekansının en hızlı değişmesi beklenir? A) Bakteri D) Kuş B) Böcek E) Balık C) Kedi 25. Dengeli beslenen normal bir insan, bir öğünde protein içeren besinlerden fazla miktarda tükettiğinde, vücudunda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A) Kan pH sında artma (bazikleşme) B) İdrarda üre miktarında artma C) Kanın ozmotik basıncında azalma D) Kanda glukoz miktarında artma E) İdrarda glukoz miktarında artma 24. Endosimbiyotik Hipotez, ökaryotlardaki mitokondri ve kloroplast organellerinin, prokaryotlardan köken aldığını savunur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi “Endosimbiyotik Hipotez”i desteklemek amacıyla kullanılamaz? A) Mitokondri ve kloroplastların halkasal DNA ya sahip olmaları B) Mitokondri ve kloroplastların çoğalma şeklinin bakterilerinkine benzerlik göstermesi C) Prokaryotlarla ökaryotların protein sentezinde aynı aminoasitleri kullanmaları D) Mitokondri ve kloroplast ribozomlarının, prokaryotların ribozomlarına benzerlik göstermesi E) Günümüzde bir hücreli ökaryot canlılarda simbiyotik olarak yaşayan prokaryot canlıların bulunabilmesi 26. Aşağıdakilerden hangisi, bitkisel ve hayvansal hormonların ortak özelliği değildir? A) Az miktarlarının bile etkili olması B) Hedef hücrelerde etkili olmaları C) Özgün kimyasal yapıya sahip olmaları D) Özelleşmiş bezler tarafından salgılanmaları E) Sentezlendiği bölgeden farklı bölgeye taşınabilmeleri Diğer sayfaya geçiniz. 60 ÖSS FEN-2 / 2008 27. Aşağıdaki soy ağacında X e bağlı çekinik bir özelliğin kalıtımı gösterilmiştir. lam fenotipli : Sağbirey dişi 1. birey 2. birey 29. Bir canlı, aşağıdakilerden hangisiyle bir glukoz molekülünden en fazla ATP elde eder? A) Glikoliz B) Elektron taşıma sistemi (ETS) C) Laktik asit fermantasyonu D) Etil alkol fermantasyonu E) Pirüvattan Asetil CoA elde edilmesi : Sağlam fenotipli erkek birey : Hasta fenotipli erkek birey 6. birey 3. birey 4. birey 5. birey 7. birey Buna göre, soy ağacındaki bireylerden hangilerinin bu özellik bakımından genotipi kesin olarak söylenemez? A) 1. ve 3. B) 2. ve 4. D) 4. ve 6. E) 6. ve 7. C) 3. ve 4. 28. Fotosentezde aşağıdaki olaylardan hangisi ilk olarak gerçekleşir? 30. İnsanda, I. karaciğer, II. mide, III. pankreas, IV. ince bağırsak organlarından hangilerinin salgıları (hormonlar hariç), üretildikleri yerden başka bir yerde işlev görür? A) Oksijen üretilmesi B) ATP sentezlenmesi C) Suyun ayrıştırılıp elektronlarının klorofile iletilmesi D) Elektronun ferrodoksin tarafından tutulması E) Klorofildeki elektronun enerji düzeyinin yükseltilmesi A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III E) III ve IV D) II ve IV FEN BİLİMLERİ–2 TESTİ BİTTİ. Diğer sayfaya geçiniz. 61 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online