oss2008fen1 - SS FEN-1 2008 FEN BLMLER1 TEST(Fen1 1 Bu...

Info icon This is a preview. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÖSS FEN-1 / 2008 FEN B İ L İ MLER İ –1 TEST İ (Fen–1) 1. Bu testte s ı ras ı yla, Fizik (1–13) Kimya (14–22) Biyoloji (23–30) ile ilgili 30 soru vard ı r. 2. Cevaplar ı n ı z ı , cevap kâ ğ ı d ı n ı n Fen Bilimleri–1 Testi için ayr ı lan k ı sm ı na i ş aretleyiniz. Di ğ er sayfaya geçiniz. 21 1. F 1 F 3 F 2 F 4 F 5 Ş ekildeki 1 2 3 4 5 F , F , F , F ,F kuvvetlerinin her birinin büyüklü ğ ü F dir . Kuvvetler ayn ı düzlemde oldu ğ una göre, bu kuv- vetlerden hangisi ç ı kar ı l ı rsa geri kalan kuvvetlerin bile ş kesinin büyüklü ğ ü 2F olur? 2. K M N L ş ey tavan ip Ş ekildeki KLMN çubu ğ u, düzgün ve türde ş KL, LM, MN çubuk parçalar ı n ı n uç uca eklenmesiyle elde edilmi ş tir. KLMN çubu ğ u K noktas ı ndan bir iple as ı ld ı ğ ı nda denge konumu ş ekildeki gibi oluyor. LM nin uzunlu ğ u MN ninkine e ş it oldu ğ una göre, I. KL nin kütlesi LM ninkine e ş ittir. II. KL nin kütlesi MN ninkine e ş ittir. III. LM nin kütlesi MN ninkine e ş ittir. yarg ı lar ı ndan hangileri kesinlikle yanl ı ş t ı r ? A) Yaln ı z I B) Yaln ı z II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
Image of page 1
ÖSS FEN-1 / 2008 Di ğ er sayfaya geçiniz. 22 3. K L Y treni X treni Paralel raylarda birbirine do ğ ru sabit h ı zlarla ilerleyen X, Y trenlerinin 0 t 0 = an ı ndaki konumlar ı ş ekildeki gibidir. X, Y trenlerinin ön uçlar ı 1 t an ı nda, son uçlar ı da 2 t an ı nda KL çizgisine var ı yor. X treninin boyu X A , Y ninki de Y A oldu ğ una göre, X Y A A
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern