oss2008fen1 - ÖSS FEN-1 / 2008 FEN BİLİMLERİ–1 TESTİ...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÖSS FEN-1 / 2008 FEN BİLİMLERİ–1 TESTİ (Fen–1) 1. Bu testte sırasıyla, Fizik Kimya Biyoloji (1–13) (14–22) (23–30) ile ilgili 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri–1 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 2. tavan F1 F3 F2 ip K L M düşey Şekildeki KLMN çubuğu, düzgün ve türdeş KL, LM, MN çubuk parçalarının uç uca eklenmesiyle elde edilmiştir. KLMN çubuğu K noktasından bir iple asıldığında denge konumu şekildeki gibi oluyor. LM nin uzunluğu MN ninkine eşit olduğuna göre, N F4 F5 Şekildeki F1 , F2 , F3 , F4 , F5 kuvvetlerinin her birinin büyüklüğü F dir. Kuvvetler aynı düzlemde olduğuna göre, bu kuvvetlerden hangisi çıkarılırsa geri kalan kuvvetlerin bileşkesinin büyüklüğü 2F olur? A) F1 → → → → → → I. KL nin kütlesi LM ninkine eşittir. II. KL nin kütlesi MN ninkine eşittir. III. LM nin kütlesi MN ninkine eşittir. yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? B) F2 → C) F3 → D) F4 → E) F5 → A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) I ve II Diğer sayfaya geçiniz. 21 ÖSS FEN-1 / 2008 3. 5. X treni K a K M düşey a K a L M düşey Y treni 2a L yatay yer a a Şekil I yatay 2a a yer L Paralel raylarda birbirine doğru sabit hızlarla ilerleyen X, Y trenlerinin t 0 = 0 anındaki konumları şekildeki gibidir. X, Y trenlerinin ön uçları t1 anında, son uçları da t 2 anında KL çizgisine varıyor. X treninin boyu X Y X Şekil II Kare prizma biçimli özdeş ve türdeş K, L, M tuğlalarının düşey kesitleri ve konumları Şekil I deki gibidir. , Y ninki de Y olduğuna göre, Tuğlalar Şekil II deki konuma getirilirse hangilerinin yere göre potansiyel enerjisi artar? A) Yalnız K nin C) K ve L nin E) L ve M nin B) Yalnız L nin D) K ve M nin oranı kaçtır? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) 3 2 B) 4 3 C) 1 D) 3 4 E) 2 3 6. kütle 4m 4. X 3m Y Z L K r α L K α 2m α α 2r m 0 V hacim Ι ΙΙ Yarıçapları sırasıyla r, 2r olan K, L dişlileri şekildeki Ι konumunda duruyor. K dişlisi ok yönünde en az kaç devir yaparsa L dişlisi şekildeki ΙΙ konumuna gelir? A) 5 4 B) 1 C) 3 4 D) 1 2 E) 1 4 X, Y, Z sıvılarının kütle − hacim grafikleri şekildeki gibidir. Her birinden V hacimli sıvılar alınıp ikişer ikişer karıştırılarak XY, XZ, YZ karışımları oluşturuluyor. XY, XZ, YZ karışımlarının özkütleleri sırasıyla dXY , dXZ , dYZ olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? A) dXY = dXZ = dYZ C) dXZ < dXY = dYZ B) dYZ < dXY < dXZ D) dXY < dYZ < dXZ E) dYZ < dXZ < dXY Diğer sayfaya geçiniz. 22 ÖSS FEN-1 / 2008 7. M 8. X çubuğu K K Y çubuğu yatay gaz gaz L L su K su L L M T0 sıcaklığında, boyları birbirine eşit olan ince K, L, M metal çubukları şekildeki gibi birleştirilerek eşit boylu X, Y çubukları elde ediliyor. X, Y çubukları T sıcaklığına kadar ısıtıldığında boyları yine birbirine eşit oluyor. Düşey kesiti şekildeki gibi olan ve içinde gaz ile su bulunan kapalı kabın M musluğu kapalıdır. Bu durumda kabın K noktasındaki toplam PK basıncı, L noktasındaki toplam PL basıncına eşittir. Buna göre, K, L, M çubuklarının sırasıyla α K , α L , α M uzama katsayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) α K < α L < α M C) α L < α M < α K B) α K < α M < α L D) α L < α K < α M Buna göre, M musluğu açılırsa PK ve PL değerleri için ne söylenebilir? PK A) B) C) D) E) Değişmez Artar Artar Azalır Azalır PL Değişmez Artar Azalır Artar Azalır E) α M < α L < α K 9. yakınsak mercek düzlem ayna K L M N P merceğin asal ekseni S Yakınsak mercek ile düzlem aynadan oluşan düzeneğe, K, L, M, N, P ışınları şekildeki gibi geliyor. Bu ışınlardan biri, düzenekten çıkarken kesikli çizgilerle verilen S yolunu izliyor. Buna göre, S yolunu izleyen ışın aşağıdakilerden hangisidir? A) K B) L C) M D) N E) P Diğer sayfaya geçiniz. 23 ÖSS FEN-1 / 2008 10. perde Y K X r O 11. ipek iplik 2r O K M L θ M yalıtkan yalıtkan düşey d d d d d Noktasal K ışık kaynağı ile yarıçapları r, 2r olan X, Y topları bir perdenin önüne şekildeki gibi yerleştirildiğinde perdede bir gölge oluşuyor. Yalıtkan saplı metal K, M küreleri ile ipek iplikle asılı P ağırlıklı metal L küresi, şekildeki konumda dengededir. Buna göre, topların O,O merkezleri KM doğrusu üzerinde kalacak biçimde, I. X topunu Y topuna yaklaştırma II. Y topunu X topuna yaklaştırma III. Y topunu perdeye yaklaştırma ı K, L, M kürelerinin her birinin elektrik yükünün büyüklüğü q olduğuna göre, bunların işaretleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? K ninki A) B) C) D) E) − − + + + L ninki + + − + + M ninki + − + − + işlemlerinden hangileri yapılırsa perdedeki gölgenin alanı değişmez? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ya da II C) Yalnız III E) I ya da III Diğer sayfaya geçiniz. 24 ÖSS FEN-1 / 2008 12. 14. K M I. Dalgıçların, denizin derinliklerinden yüzeye ani çıkması durumunda vücutlarında çözünmüş olan azotun, çözünürlüğünün azalması sonucu oluşan vurgun olayı II. Oda sıcaklığında, bir gazoz şişesinin kapağı açılıp şişenin ağzına hemen elastik bir balon geçirilmesiyle gazozdan çıkan karbondioksit gazının balonu şişirmesi III. Sığ göllerde, yaz aylarında balık ölümlerinin kış aylarına göre daha çok olması L N Şekildeki elektrik devresinde lambalar özdeş, K, L, M, N anahtarları açıktır. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa lambaların tümü ışık verebilir? A) K, N B) L, M C) K, L, N D) K, L, M E) L, M, N anahtarlarını kapama anahtarlarını kapama anahtarlarını kapama anahtarlarını kapama anahtarlarını kapama Yukarıdaki durumlardan hangilerinin nedeni, gazların çözünürlüğünün basınç değişimine bağlı olmasıyla açıklanır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) I ve II 13. K ipi 2d X N 2d S N Y S d L ipi d Birer uçlarından K, L ipleriyle tutturulan 2d, d uzunluğundaki X, Y çubuk mıknatısları sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki konumda dengededir. Mıknatıslar birbirine manyetik kuvvet uygulayarak K, L iplerinde sırasıyla TK , TL gerilme kuvvetlerini oluşturuyor. Buna göre, gerilme kuvvetlerinin büyüklüklerinin TK oranı kaçtır? TL → → A) 1 4 B) 1 2 C) 1 D) 2 E) 4 Diğer sayfaya geçiniz. 25 ÖSS FEN-1 / 2008 15. Şekilde, Mg metalinin bulunduğu a kabı ve CaCO3 katısının bulunduğu b kabı pistonlu c kabına bağlanmıştır. Kaplardaki Mg ve CaCO3 eşit kütlelerdedir. a ve b kaplarına, uygun derişimdeki HBr den yeterli miktarda eklendiğinde her bir kapta oluşan tepkimede gaz çıkışının olduğu ve bir süre sonra pistonun ok yönünde yükseldiği gözlenmiştir. 16. Atomun yapısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Nötr bir atomun elektron sayısı proton sayısına eşittir. B) Elektronlar eksi yüklüdür ve çekirdeğin etrafında hareket hâlindedir. C) Proton artı yüklü, nötron ise yüksüzdür. D) Proton ve nötron sayılarının toplamı kütle numarasına eşittir. Piston HBr c kabı HBr E) Elektron alması veya vermesi durumunda atom çapı değişmez. Mg metali a kabı CaCO3 katısı b kabı Buna göre, sistemdeki olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Mg = 24 g / mol, CaCO3 = 100 g / mol) A) a kabında çıkan gaz H2 dir. B) b kabında çıkan gaz CO 2 dir. C) b kabındaki tepkimede H2O da oluşur. D) a ve b kaplarındaki tepkimeler sonunda oluşan H2 nin mol sayısı CO 2 ninkine eşittir. E) Pistonun ok yönünde yükselmesinin nedeni, tepkimeler sonucunda oluşan gazların c kabında toplanmasıdır. 17. Bir X element atomunun kütle numarası 52, atom numarası 24 tür. Buna göre, X elementi ve X2O3 oksit bileşiğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (Oksijenin atom numarası = 8) A) X2O3 bileşiğinde toplam elektron sayısı 52 dir. B) X element atomunun nötron sayısı 24 tür. C) X elementi geçiş elementidir. D) X elementi 3. periyottadır. E) X2O3 bileşiğinde X in yükseltgenme basamağı + 6 dır. Diğer sayfaya geçiniz. 26 ÖSS FEN-1 / 2008 18. Aşağıda elektron dizilişleri verilen element atomlarından hangisinin değerlik elektron sayısı yanlıştır? 20. Bir X katısının, şekli aynı, boyutları farklı tanecikler- Element atomu A) B) C) D) E) 1H 3 Li 6C 7N 10 Ne Elektron dizilişi 1s 2 1 1 2 Değerlik elektron sayısı 1 3 4 5 8 den oluşan X1, X 2, X 3 parçacık grupları vardır. X1, X 2, X 3 parçacık gruplarının kütleleri birbirine eşittir. Aynı sıcaklıkta, X1, X 2, X 3 parçacık grupları, üç ayrı kapta bulunan eşit hacim ve eşit derişimdeki Y çözeltilerine ayrı ayrı atıldığında Z2 gazı çıkmaktadır. Her bir kaptan çıkan Z2 gazı, ayrı kaplarda toplanarak hacimleri ölçülmüş ve hacimlerinin zamanla değişimi grafikte verilmiştir. 1s 2s 2 2 2 2 1s 2s 2p 1s 2s 2p 1s 2s 2p 2 2 3 6 Z 2 gazının hacmi (L) Va 19. X3 X Q Y Z W X2 X1 0 t Zaman Periyodik cetvelde yerleri X, Y, Z, Q, W ile gösterilen elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Buna göre, X 1, X 2 , X 3 parçacık grupları ve kaplarda oluşan tepkimelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (Sistemde sıcaklığın değişmediği varsayılacaktır.) A) Parçacık boyutu en büyük olanlar X1 grubundadır. B) X3 grubunun tepkime hızı en fazladır. A) İki Q element atomunun oluşturduğu Q2 molekülünde kovalent bağ vardır. B) W element atomları kovalent bağ yaparak W2 yi oluşturur. C) XW bileşiğindeki bağ polar kovalenttir. D) YW iyonik yapıda bir bileşiktir. E) Y ile Z, Y3 Z bileşiğini oluşturur. C) Her üç kapta oluşan Z2 gazının Va hacmine ulaşma süreleri aynıdır. D) t zamanında X1 grubunun atıldığı kaptan çıkan Z2 gazının hacmi en fazladır. E) Tepkimeler sonunda, her üç parçacık grubunun oluşturduğu Z2 gazı miktarları farklıdır. Diğer sayfaya geçiniz. 27 ÖSS FEN-1 / 2008 21. Tabloda arı su, yemek tuzu ve çay şekerinin sulu çözeltileriyle ilgili bilgiler ve bulundukları ortamın dış basınçları verilmiştir. Madde I. Arı su II. 1 mol yemek tuzu içeren tuzlu su III. 1 mol çay şekeri içeren şekerli su Buna göre, I, II, III maddeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) I. nin kaynama sıcaklığı en yüksektir. B) II. nin kaynama sıcaklığı en düşüktür. C) III. nün kaynama sıcaklığı I. ninkinden yüksektir. D) II. ve III. nün kaynama sıcaklıkları aynıdır. E) Kaynama sıcaklıklarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı II < I < III tür. 24. Bir ekosistemde besin zinciri aşağıdaki şemada gösterildiği gibidir. 3 62 Hacim (L) 3 1 Dış basınç (cm Hg) 62 76 23. Bir insana, I. kızamık aşısı yapıldıktan bir süre sonra kızamık etkeninin verilmesi, II. suçiçeği hastalığı geçirmeden suçiçeği etkeninin verilmesi, III. kabakulak hastalığı geçirdikten sonra kabakulak etkeninin verilmesi uygulamalarından hangilerinin sonucunda o insanın hastalanması beklenir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III K L M N Şemada oklar, besin kaynağı olan gruptan besin alan gruba doğru çizilmiştir. Buna göre, üretici, birincil tüketici, ikincil tüketici ve ayrıştırıcı canlı grupları, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 22. 100 mL sinde 10 g X bulunan bir sulu çözelti ile 100 mL sinde 20 g X bulunan diğer bir sulu çözelti karıştırılıyor ve üzerine 50 mL arı su ilave ediliyor. Sonuçta oluşan 250 mL çözeltiden alınan 100 mL çözeltideki X in ağırlığı kaç g dir? A) 10 B) 12 C) 15 D) 20 E) 30 A) B) C) D) E) Birincil Tüketici L N M L K İkincil Tüketici M L K N L Üretici K K N M M Ayrıştırıcı N M L K N Diğer sayfaya geçiniz. 28 ÖSS FEN-1 / 2008 25. Canlılarda gerçekleşen, I. kromozomların kutuplara düzenli olarak çekilmesi, II. mayozda homolog kromozomlar arasında parça değişiminin olması, III. interfazda DNA nın kendini eşlemesi, IV. mayozda homolog kromozomların ekvator düzleminde rastgele dizilmesi olaylarından kural olarak genetik çeşitliliği artıranlar, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) I ve II B) I ve III D) II ve IV E) III ve IV C) II ve III 27. Ökaryot canlıların oksijenli solunumunda, I. glukozun sitoplazmada belirli moleküllere kadar yıkılması, II. enerji elde etmede kullanılacak moleküllerin mitokondrilere geçmesi, III. moleküllerin enzimlerle CO 2 ve H2O ya kadar parçalanması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I – II – III B) II – I – III C) II – III – I D) III – I – II E) III – II – I 28. Küresel ısınmada aşağıdakilerden hangisinin en son gözlenmesi beklenir? 26. Bir tür bakteri, uygun besiyeri içeren beş petri kabına ekilmiştir. Bu türün farklı antibiyotiklere karşı direncini araştırmak amacıyla petri kaplarına K, L, M, N ve P antibiyotiklerinin farklı kombinasyonları eklenmiş ve kaplarda üreme olup olmadığı gözlenmiştir. Kullanılan antibiyotik kombinasyonları ve bunların eklendiği kaplardaki bakterilerin üreme durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Antibiyotiklerin birbirleriyle etkileşime girmediği kabul edilecektir.) Petri kabı numarası 1 2 3 4 5 Eklenen antibiyotik kombinasyonu K+L M+N L +P K+N M+P Petri kaplarındaki üreme Var Yok Var Yok Var A) Buzullarda erime B) Kıyı ekosistemlerinde değişme C) Deniz suyu seviyesinde yükselme D) Hava sıcaklığı ortalamalarında artma E) Atmosferdeki karbondioksit miktarında artma Buna göre, bu bakteri türü hangi antibiyotiğe karşı dirençli değildir? A) K B) L C) M D) N E) P Diğer sayfaya geçiniz. 29 ÖSS FEN-1 / 2008 29. Hücre zarından madde alışverişiyle ilgili olarak I. moleküllerin, derişimlerinin az olduğu ortamdan çok olduğu ortama taşınması, II. hücredeki büyük moleküllü atık maddelerin dışarı atılması, III. difüzyonla alınamayacak kadar büyük moleküllerin hücre içine alınması, IV. suyun hipotonik ortamdan hücre içine geçmesi, V. moleküllerin kolaylaştırılmış difüzyonla hücre içine alınması olaylarından hangilerinin gerçekleştirilmesi için ATP enerjisi kullanılır? A) I ve V B) II ve IV D) I, III ve IV C) I, II ve III 30. Aşağıdaki tabloda, bir ekosistemde bulunan K, L, M, N, P ve R harfleriyle belirtilen altı tür kurbağanın yaşam alanları, çiftleşme mevsimleri ve besin çeşitleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Kurbağa türü K L M N P R Yaşam alanı Ağaç üzeri Orman altı ortamı Ağaç üzeri Göl ortamı Göl ortamı Orman altı ortamı Çiftleşme mevsimi Nisan Nisan Haziran Mayıs Mayıs Nisan Besin çeşidi Y türü böcek X türü böcek Y türü böcek X türü böcek Z türü böcek Z türü böcek E) II, III ve V Tablodaki bilgilere göre, aşağıdakilerin hangisinde verilen iki kurbağa türü arasında rekabetin en fazla olması beklenir? A) K ve M B) L ve N D) N ve P E) P ve R C) L ve R FEN BİLİMLERİ–1 TESTİ BİTTİ. Diğer sayfaya geçiniz. 30 ...
View Full Document

This note was uploaded on 09/20/2010 for the course DEPT. 128154 taught by Professor Kahamar during the Spring '10 term at Istanbul Kültür Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online