{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

OKULDAN_HABERLER5 - OKULDAN HABERLER 5 stanbul Lisesi renci...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
OKULDAN HABERLER - 5 İstanbul Lisesi Öğrenci Birliği (2008) Hazırlayan: Semuhi Sinanoğlu (İEL 2009)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
 Altın Boğa Sahibini Buldu! Sinema Kulübü tarafından düzenlenen 5.Liselerarası Kısa Film Yarışması ödül töreni 5 Haziran Perşembe günü gerçekleştirildi. Mehmet Açar, Umut Aral, Beste Bereket, Önder Çakar, Selim Demirdelen, Atilla Dorsay, Selim Evci, Nejat İşler, Kemal Kafadar, Ceyhan Kandemir, Güven Kıraç ve Fikret Kuşkan’ın jüride görev aldığı ve Isparta Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ nde n Barış Keskin’ in birinci olduğu ödül töreninde, birinciye 3CCD kamera, ikinciye dijital fotoğraf makinesi, üçüncüye IPOD ve mansiyon olarak DivX DVD Oynatıcı ve mp3 çalar gibi ödüller verildi . Organizasyonda emeği geçen tüm öğretmen ve arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.  Kültür Etkinlikleri Haftası Sona Erdi!
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}