OKULDAN_HABERLER4 - OKULDAN HABERLER - 4 stanbul Lisesi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
OKULDAN HABERLER - 4 İstanbul Lisesi Öğrenci Birliği (2008) Hazırlayan: Semuhi Sinanoğlu (İEL 2009)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
 26 28 Mayıs Ankara Gezisi 26 28 May ıs 2008 tarihleri arasında İLÖB ’ 08 tarafından Ankara gezisi düzenlenmiştir. Gezi kapsamında Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi gezilmiş; Ankara ’da projelerini sergileyen TÜBİTAK ekiplerimiz ziyaret edilmiştir.  28 Mayıs Boğaziçi Ünive rsitesi Gezisi 28 Mayıs 2008 Çarşamba günü saat 09.00’ da isimlerini yazdıran 11. S ınıf öğrencileri Boğaziçi Üniversitesi’ne götürülmüşlerdir. Organizasyon, Rehberlik Servisi ’nin katkıları ile gerçekleştirilmiştir.  11. S ınıf Öğrencilerine Sarı -Siyah Lokal de Kahvaltı 27
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/20/2010 for the course DEPT. 128154 taught by Professor Kahamar during the Spring '10 term at Istanbul Kültür Üniversitesi.

Page1 / 3

OKULDAN_HABERLER4 - OKULDAN HABERLER - 4 stanbul Lisesi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online