Melissa_P._-_Yusufcuk_Gece_Gelir

Melissa_P._-_Yusufcuk_Gece_Gelir - Salarnn arasna ar kam...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Saçlarının arasına arı kaçmış biri gibi sokağa fırladım. At kuyruğu yaptığım saçlarımın arasına kaçmış arı vızıldı- yor, kanatları saçlarıma sürtünüyor, vızıldıyor da vızıldı- yordu. Sürekli vızıldıyordu. Onu kovalamıyordum. Kovanını saçlarımın arasına kurmasına izin vermiştim bir kere. İzin vermiştim çünkü o narin, iki renkli bedeni ile kafamın için- deki düşünceleri evirip çeviren, onlarla oynaşan bir arının olduğunu bilmeyen birileri, olup bitenden habersiz bir şekil- de, "bal peteği gibi saçların var " desin istiyordum. Ve arı± cığım bana eşlik ediyor, bana arkadaşlık ediyordu. Çok gü- venilir olmasa bile gözden çıkarılamayacak bir dosttu. Za- man zaman, ensemi ufak ufak ısırıyordu. Canımın yanması gerekiyordu ama arıcığım o denli küçüktü ki canımı acıtamı- yor, zehri yerine balını bırakıyordu saçlarımın arasına. Günün birinde arı kulağıma bir şeyler fısıldadı. Ama öy± Bu Kitap Turk_Che Tarafından www.Akdenizboard.com için hazırlanmıştır. . yusufçuk gece gelir 7
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
le usulca söyledi ki sesi pek duyulmuyordu, ne dediğini an- layamadım. Ne söylemeye çalıştığını da hiç sormadım ve bir gün, aniden, saçlarımın arasından uçup gitti. Yoldan geç- mekte olan birisi de öldürdü onu. Ezip geçti üzerinden. Ve ben, beyaz mermerin üzerinde parıldamakta olan sıvıyla ka- rışık maddeyi gördüm. Görünenleri küçük bir fırça ile alıp tahlil edilmesi için laboratuvara götürdüm. "Zehir bu, " dedi biyolog. "Zehir mi? " dedim. Demek ki arıcığım birisi çarptığı için ölmedi, zehirlenerek öldü, öldü- rüldü. Kısa bir süre önce beni ısırmıştı. 6 Melissa P. 1 Dün nasıldın? iyi miydin? Dün eve geldiğinde, mutfakta, alazının kızılı görünen sobanın yanında sigaranı yaktığında, kedi boynuna atılıp nefesi ile içini ürperttiğinde, gözlerini yumup bacaklarını ana karnındaki cenin gibi kıvırdığında ne düşünüyordun? iyi miydin? içimdeki huzursuzluk, seni yolcu etmek için havaalanına gittiğimizde, sana yaklaşıp "Anladın değil mi? Biletini onaylat, yürüyen merdivenlerden çık, metal tarayıcıdan geç, uçuş kartında yazılı numaralı kapıdan geç, hepsi bu. Vardı- ğında da beni ara," dediğim zaman başladı. Bunları söyleyip şöyle biraz uzaklaştıktan sonra bir kez daha yanma geldim, bir kez daha, detaylı olarak aynı şeyle- ri anlattım. Metal tarayıcı aletini ellerim ve kollarımla, gö- zünde biçimini canlandıracak şekilde anlattım. Sonra seni hafifçe, bedenlerimiz birbirine değmeyecek biçimde kucakladım ve kulağına usulca "Teşekkür ede- rim. . ." diye fısıldadım. Sen, benimkinden daha yumuşak bir biçimde "Ben sana leşekkür ederim tatlım," dedin.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 72

Melissa_P._-_Yusufcuk_Gece_Gelir - Salarnn arasna ar kam...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online