{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

kravatba__287_lamasanat__305_ - Dgm 1(Four-In-Hand Gnlk...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dügüm 1 (Four-In-Hand) Günlük kullanim için, uzun kravatlara uygun, pratik bir baglama sekli. Dügüm 2 (Half-Windsor) Gün boyu rahat bir kullanim saglayan, hacimsiz fakat dayanikli bir uygulama. Dügüm 3 (Oriental) Kalin kumastan yapilmis kravatlar için ideal bir baglama sekli. Dügüm 4 (St. Andrew) Daha dar bir görünüm saglayan bir baglama stili... Gergin baglandiginda yakalarin dik durmasina ve kivrimlarinin düzgün kalmasina imkân verir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dügüm 5 (St. Andrew 2) Özellikle
Background image of page 2