{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KÖKLÜ OKU[1].. - KKL OKULLARLA...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
KÖKLÜ OKULLARLA ORTAK HAREKET PROJESİ İLK MEYVESİNİ VERİYOR! İstanbul Lisesi Öğrenci Birliği (2008), İstanbul'un köklü okullarıyla ortak proje ve organizasyon hazırlıkları içerisinde yer almaktadır. Bu bağlamda, Galatasaray Lisesi Sorumlu Sınıf öğrencileri ve de Özel Amerikan Robert Lisesi Öğrenci Birliği ile gelişt irilen olumlu ilişkiler sayesinde bir Birlik kurmak için çalışmalar yürütülmektedir. Bunun için; Galatasaray Lisesi adına Batuhan Er ve Ege Günay, İstanbul (Erkek) Lisesi adına Göksu Köksoy, Semich Chousein, Semuhi Sinanoğlu, Uğur Özerdem, Özel Amerikan Robert Lisesi adın a Berkay Özlüdil, Erdem Sağır, Lale Tekişalp, Murat Uralkan faaliyetlerde görev almaktadırlar. İstanbul Lisesi Öğrenci Birliği (2008)'in fikri olan "ortak hareket projesi", ilk meyvesini 18 Nisan'da verecektir!
Background image of page 2
Liverpool'a Doğru Üç Lise Yarışıyor! Liverpool 2008 yılı Kültür Başkenti seçilmesi sebebiyle, Ağustos 2008'de uluslararası bir organizasyon olan Mathew Street Festival kapsamında Streetwaves organizasyonu, Liverpool '08 Çalışma Komitesi tarafından düzenlenmektedir. Streetwaves kapsamında, kültür başkenti seçilmiş ve de Liverpool ile tarihi/sosyal/coğrafi açıdan benzerlik gösteren şehirlerden gelecek müzik grupları sahne alma imkanı bulacaklardır. İstanbul'un 2010 yılı Kültür Başkenti seçilmesi sebebi ile oluşturulan İstanbul 2010 Çalışma Komitesi ile yürütülen çalışma sonucunda, Liverpool'a gidecek müzik grubunu belirleyecek müzik yarışmasının Galatasaray Lisesi & İstanbul (Erkek) Lisesi & Özel Amerikan Robert Lisesi
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

KÖKLÜ OKU[1].. - KKL OKULLARLA...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online