Einstein_in_Buzdolabi - Kitap Ad ı : Einstein' ı n...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Kitap Ad ı : Einstein' ı n Buzdolab ı- Tuhaf Hikayeler Yazar: Steve Silverman G İ R İŞ Kitab ı ma ho ş geldiniz! Ço ğ unuzun giri ş bölümünü h ı zla geçece ğ ini bildi ğ im için laf ı fazla uzatmayaca ğ ı m, merak etmeyin! Okumak üzere olduklar ı n ı z, bana ait Lüzumsuz Bilgiler Web Sitesi'nin en iyilerinden olu ş uyor. Bu web sitesini, insanlar ı n internet'te ticari bir ş ey yap ı lamayaca ğ ı n ı dü ş ündükleri zamanlarda, İ nternet'in patlamas ı ndan hemen önce açm ı ş t ı m. Ben sadece yeni ç ı kan HTML kodlar ı n ı ö ğ reneyim diye al ı ş t ı rma yap ı yordum. Yazd ı klar ı m ı kimsenin görüp takip edece ğ ini dü ş ünmemi ş tim. Bir web sayfas ı na ne konaca ğ ı konusunda en ufak bir fikrim bile yoktu. Arkada ş ı ma e-postayla yollad ı ğ ı m birkaç ç ı lg ı n öyküye bir bakt ı m. Biraz kopyala yap ı ş t ı r, biraz da basit web sayfas ı kodlar ı yla site do ğ mu ş oldu. 'Lüzumsuz Bilgiler' ba ş l ı ğ ı ise daha iyisini bulma umuduyla bir kenara at ı ld ı . Aynen bekledi ğ im gibi, ba ş ta web siteme pek bakan olmad ı . İ lk iki y ı l boyunca toplam ziyaretçi say ı m 13 bini zar zor geçiyordu. Bir 4 Temmuz tatilinde anne babam ı ziyarete gittim ve üç gün sonra döndü ğ ümde ziyaretçi say ı s ı n ı n iki kat ı na ç ı kt ı ğ ı n ı gördüm. Fark ı na vard ı m ki, e-posta mesajlar ı mdan biri yoluyla Yahoo benimkini haftan ı n sitesi seçmi ş ti. İş te her ş ey böyle ba ş lad ı . Arkas ı ndan milyonlarca ziyaretçi ve ödüller geldi. Web sitesinin trafi ğ i gittikçe art ı yor. Size garanti veririm ki, bu kitaptaki her Öykü kesinlikle gerçektir. İ nsan o kadar s ı ra d ı ş ı bir hayvan ki, harika ve gerçekten acayip öykülerle dolu bir tarih yazm ı ş . Konular üzerine yapt ı ğ ı m ara ş t ı rmalar çok zaman al ı c ı oldu çünkü her öykü gerçekten pek çok gariplik ta ş ı yordu. Ço ğ u zaman öykünün en çok bilinen versiyonu do ğ ru olan ı de ğ ildir. Kaynaklardan toplad ı ğ ı m bilgileri birbirine z ı t ya da yetersiz gördü ğ ümde en iyi etkiyi hangisinin yapt ı ğ ı n ı hissettiysem, onu seçtim. Okurlar da ufak tefek hatalar ı m ı gösterme ve ba ş ka bilgi kaynaklar ı na yönlendirme konusunda, sa ğ olsunlar, yard ı mc ı oldular. Öykülerin konular ı n ı seçerken izledi ğ im yol hemen her zaman ayn ı d ı r. Beni ş a ş ı rtan ufak bir bilgi parças ı na rastlad ı ğ ı mda onu ö ğ rencilerime sunar ı m. Lisede uzun y ı llard ı r fen dersi verdi ğ im için, ö ğ rencilerin memnun edilmesi en zor dinleyici kitlesi oldu ğ una hiç ş üphem yok. Bu yolla öykülerin baz ı lar ı n ı n bo ş oldu ğ u ortaya ç ı kar ve ben listeden silerim. Ö ğ rencilerimin be ğ endikleri ise uzun konu listemde yerini al ı r. Bu konudaki bilgileri toplad ı kça bir dosya olu ş tururum. Son a ş ama en zorudur: Öykünün yaz ı m ı ....
View Full Document

Page1 / 106

Einstein_in_Buzdolabi - Kitap Ad ı : Einstein' ı n...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online