Veilig_Internet_Bijlage2_gezondcomputeren

Veilig_Internet_Bijlage2_gezondcomputeren -...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
INFORMATIEWIJZER ‘Gezond computeren’ op school Computergebruik ergonomisch bekeken 01.2007
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
INFORMATIEWIJZER – Gezond computeren 1 Keuzes die scholen moeten maken op het gebied van ict-infrastructuur staan niet op zichzelf. Effectief gebruik van ict op school vraagt om balans tussen: • Visie op onderwijs • Kennis en vaardigheden • Educatieve software en content • Ict-infrastructuur. Zijn uw visie op onderwijs, de aanwezige en gewenste kennis en vaardigheden, de programmatuur (educatieve software) en ict-infrastructuur niet op elkaar afgestemd, dan is de kans groot dat uw school in het bezit is van een zaal vol mooie computers die niet of nauwelijks gebruikt worden. Besteed niet onevenredig veel aandacht aan één of enkele van deze aspecten. Naast deze vier aspecten blijkt uit onderzoek ook dat samenwerking en leiderschap van essentieel belang zijn. Zie ook de tekst ‘Vier in balans plus’ op de site van Ict op school: http://www.ictopschool.net/snel/vierinbalans. Ict op school werkt aan een serie informatie- kies- en koopwijzers. Overzichtelijke brochures met algemene informatie over zaken waar u tegenaan kunt lopen bij aanschaf, gebruik en beheer van ict in het onderwijs. De publicaties zijn bedoeld voor managers en ict- coördinatoren op school. De informatie dient ertoe hen in staat te stellen weloverwogen en verantwoorde keuzen te maken bij het specificeren, aanschaffen, gebruiken en beheren van ict-producten en -diensten. Op dit moment bestaan er onder andere informatiewijzers over: • Draadloze netwerken • Computervirussen • Open source software en open standaarden • Verzekeren van ict-middelen • Inkoop algemeen • Leasing Informatiewijzers
Background image of page 2
2 INFORMATIEWIJZER – Gezond computeren INFORMATIEWIJZER – Gezond computeren 3 Introductie 4 Achtergrond 5 Wat behandelt de informatiewijzer? 5 Voor wie is de informatiewijzer geschreven? 5 Wat wordt niet behandeld? 5 Leeswijzer 5 2 Ergonomie 6 Inleiding 7 Maatwerk 7 Ergonomie op school 7 3 ‘Computer-ergonomie’ 8 Inleiding 9 Stoel 9 Tafel 10 Beeldscherm, toetsenbord en muis 10 Laptops 11 Omgevingsfactoren: verlichting, klimaat en geluid 12 Software 13 Ergonomische (hulp) middelen 13 4 ‘Gezond computeren’ 14 Inleiding 15 Afwisseling en bewegen 15 Bewustwording 15 Werkhouding en werkwijze 15 Gezichtsvermogen 16 5 Aan de slag met ‘gezond computeren’ 18 Inleiding 19 Trekker 19 Stappenplan 20 Checklist ‘gezond computeren’ op school 21 6 Meer weten? 22 Lezen 22 Surfen 22 Inhoud
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 INFORMATIEWIJZER – Gezond computeren INFORMATIEWIJZER – Gezond computeren 5 Achtergrond Computers zijn niet meer weg te denken uit het onder- wijs. Computeren is leuk en leerzaam, maar er is een keerzijde. Veel en vaak computeren kan – op korte of langere termijn – leiden tot gezondheidsklachten, zoals pijn in armen, handen, nek en/of schouders (RSI- gerelateerde klachten 1 ), hoofdpijn en oogklachten. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen kunnen deze lichamelijke klachten krijgen. De klachten kunnen in de
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 15

Veilig_Internet_Bijlage2_gezondcomputeren -...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online