spitsuur - Omslag_def 20:15 Pagina 1 U i t gave Re g i o n...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
H o n d e r d i d e e ë n v o o r d u u r z a a m v e i l i g s c h o o l v e r k e e r S p i t s u u r r o n d s c h o o l
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Spitsuur rond school Honderd ideeën voor duurzaam veilig schoolverkeer
Background image of page 2
2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Inhoud Inleiding 5 Schoolverkeer, een geval apart 6 Samenwerken 10 Onderzoek 16 3.1 Vragen - ook aan kinderen 17 3.2 Observeren 21 3.3 Tellen en meten 22 Ruimtelijke ordening 24 Infrastructuur 30 5.1 Scheiden van snel- en langzaam verkeer 31 5.2 Stimuleren van fietsen en lopen 34 5.3 Reguleren van breng- en haalverkeer per auto 40 5.4 Reguleren van doorgaand autoverkeer 50 Handhaving 58 Communicatie, voorlichting en educatie 62 7.1 Communiceren van maatregelen 62 7.2 Voorlichting aan ouders 66 7.3 Verkeerseducatie voor 4- tot 12-jarigen 71 Bijlagen 1. Cijfers over brengen en halen 84 2. Verder lezen en kijken 86 3. Adressen 88 Colofon 1 2 3 4 5 6 7
Background image of page 4
4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Overal in Nederland werken schoolteams, verkeersouders, politie en gemeenten aan de verbetering van de verkeersveiligheid rond basisscholen. Dat heeft geresulteerd in een groot aantal activiteiten en maatregelen en een schat aan ervaringen. Ervaringen waar anderen weer hun voordeel mee kunnen doen. Vanuit die gedachte publiceerde het ROV Utrecht in 2000 De Schoolspits: een bundel met voorbeelden van activiteiten, bestemd voor scholen en ouders. Spitsuur rond school is daarop een ver- volg. Ditmaal hebben we vooral gezocht naar voorbeelden van wat gemeenten (kun- nen) doen om het verkeer rond basisscholen veiliger te maken. Veelzijdige aanpak Omdat de verkeersproblemen bij basisscholen zo veelzijdig zijn, is voor een succes- volle aanpak vrijwel altijd een combinatie van initiatieven nodig: én een goede ruim- telijke planning, én verbeteren van de infrastructuur, én ruimte bieden voor de ver- schillende functies van de schoolomgeving, én mensen aanspreken op hun gedrag, én kinderen weerbaarder maken in het verkeer. Spitsuur rond school gaat op al deze aspecten in. Bron van ideeën In dit boek hebben we een honderdtal voorbeelden bijeen gebracht. Het boek is niet bedoeld als complete handleiding, maar meer als bron van ideeën voor verkeerskun- digen, gemeenteambtenaren, bestuurders en andere mensen die betrokken zijn bij de verkeersveiligheid rond scholen. U kunt er inspiratie uit putten voor uw eigen, unieke aanpak. We beginnen in hoofdstuk 1 met een karakteristiek van de verkeers- situatie rond basisscholen. In hoofdstuk 2 gaan we in op diverse vormen van samen- werking. Onderzoek staat centraal in hoofdstuk 3. Daarna volgen voorbeelden van voorzieningen, maatregelen en activiteiten, die we hebben gerangschikt volgens de lijn van Duurzaam Veilig: ruimtelijke ordening in hoofdstuk 4, infrastructuur in hoofdstuk 5, handhaving in hoofdstuk 6 en voorlichting en educatie in hoofdstuk 7. In de bijlagen vindt u informatie over onderzoeksrapporten en publicaties en nuttige
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/24/2010 for the course BOUIZAN 352140 taught by Professor Scroeba during the Spring '10 term at Acton School of Business.

Page1 / 89

spitsuur - Omslag_def 20:15 Pagina 1 U i t gave Re g i o n...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online