{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

School2 - School Hoofdstuk 1 Inleiding Juveniele...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
School Hoofdstuk 1: Inleiding Juveniele idiopathische artritis De officiële naam voor jeugdreuma is juveniele idiopathische artritis (JIA). Juveniel betekent bij jongeren onder de 16 jaar, idiopathisch betekent dat de oorzaak niet bekend is en artritis betekent gewrichtsontsteking. Kinderen met JIA hebben voortdurend gewrichtsontstekingen. De chronische ontstekingen hebben invloed op het leven van alledag, ook op school. Een kind blijft een kind, ook als het reuma heeft, en het is dus van belang dat het schoolleven zo gewoon mogelijk blijft. Deze website is vanuit de praktijk geschreven door en voor ouders en leerkrachten. Hun ervaringen laten zien dat kinderen met JIA goed hun draai kunnen vinden op school, ook al moet er meestal wel een en ander worden aangepast. Om te kunnen nagaan wat jeugdreuma betekent voor het dagelijks leven op school, moet u weten wat de ziekte inhoudt. Hiervoor verwijzen we naar de tekst/ brochure over jeugdreuma. Daar geven we een uitgebreide bespreking van het ziektebeeld, het verloop, de behandeling, de klachten en hoe ermee om te gaan in het dagelijks leven. De informatie die u hier krijgt, bouwt voort op deze kennis. Als u met de school gaat praten, kunt u daarom het beste van beide teksten een uitdraai maken en deze achterlaten. Kind zijn Bij een kind met reuma moet de ziekte niet in het middelpunt van het leven staan, afhankelijk van de mate en de ernst van de aandoening. Kinderen moeten thuis en op school de kans krijgen zichzelf te ontdekken, ervaringen op te doen en grenzen te verkennen. Ze hebben uitdagingen nodig die ze aankunnen. Zo kunnen ze een positief zelfbeeld opbouwen en een eigen persoonlijkheid ontwikkelen. De school, waar het kind niet alleen cognitieve vaardigheden verwerft maar zich ook sociaal en emotioneel ontwikkelt, is een essentieel deel van het kinderleven. Zij speelt daarom een belangrijke rol bij de acceptatie en het leren leven met een chronische aandoening. Er zijn natuurlijk wel beperkingen. Hoe kunt u daarmee omgaan? Jeugdreuma: uit de praktijk JIA is een zeldzaam ziektebeeld. Leerkrachten hebben er vaak nog nooit mee te maken gehad. U als ouder weet wat het ziektebeeld inhoudt, dat het grillig kan verlopen en dat het beter voor uw kind is dat het zich in acht neemt. Kinderen geven echter lang niet altijd zelf aan wanneer ze rustiger aan moeten doen. De bezorgdheid van ouders kan door leerkrachten worden gezien als overbezorgdheid. Op school merken zij lang niet altijd dat er wat aan de hand is; ook aan de buitenkant zien ze niets. Ze maken het kind op een andere manier mee dan thuis. Kinderen met jeugdreuma zijn 's ochtends vaak stijf en komen moeilijk op gang. In de loop van de dag knappen ze op en aan het eind van de dag zijn ze weer moe. Het is dus niet raar dat ouders en leerkrachten een verschillend beeld hebben.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hoofdstuk 2: Jeugdreuma op school Elk kind is verschillend, dat geldt ook voor kinderen met jeugdreuma. Welke invloed jeugdreuma heeft op de gang van zaken op school zal voor ieder kind weer anders zijn.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}