Opleidenindeschool - Inhoud Voorwoord Inleiding Convenant &...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Convenant & projectplan 7 Meer voldoening 11 Opleiden in de School binnen het IPB van ASKO 12 EHvA-model Opleiden in de School 17 Veel breder dan een gewone stage 23 De Hogeschool IPABO en Opleiden in de School 25 De beroepspraktijk als leeromgeving 28 Wat heeft Opleiden in de School ons gebracht? 32 Brug tussen theorie en praktijk 37 Doorkijk naar de volgende fase 38 Een fantastische kans om veel te leren 41 Een mooi project voor OGO-onderwijs 43
Background image of page 2
Voorwoord De ASKO, de EHvA en de IPABO zien het als hun verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor toekomstig personeel, en studenten op te leiden tot bekwame leer- krachten. Daarom deden de drie partijen in 2003 een beroep op de subsidie voor Opleiden in de School, een project dat een aantal jaar geleden werd opgestart door het ministerie van OCW. Het doel is om de opleiding van studenten van de pabo beter te laten aansluiten op de praktijk om zodoende betere leerkrachten te kweken. De ASKO startte het project met vier basisscholen gekoppeld aan de twee genoemde pabo’s, die ieder hun eigen visie en dynamiek hebben. Het uitvoeren van het project vraagt van beide instellingen veel inzet en heeft op organisatorisch niveau nogal wat veranderingen tot gevolg. Om diverse andere partijen een indruk te geven van het verloop van het project, besloten de initiatiefnemers om hun ervaringen vast te leggen. In dit boekje wordt een beschrijving gegeven van Opleiden in de School, zoals het project in de periode 2004 tot 2006 binnen de ASKO en de pabo’s tot stand kwam. In deze periode werden de eerste stappen gezet naar een goede invulling van het project. In het boekje komen verschillende betrokkenen bij het project aan het woord. Verder wordt bredere informatie gegeven over het projectplan en het convenant, de opzet en het concrete verloop van het project en de plannen voor de toekomst. De contactpersonen van beide pabo’s geven in aparte hoofdstukken meer gespecialiseerde (achtergrond)informatie over Opleiden in de School. Met deze uitgave hopen de initiatiefnemers personen die geïnteresseerd zijn in het project Opleiden in de School van de nodige informatie te voorzien. Voor partijen die het project willen opstarten of eraan willen deelnemen, kunnen de ervaringen binnen de ASKO en de pabo’s wellicht dienen als voorbereiding en inspiratiebron. Namens de Stuurgroep Opleiden in de School, Wieke Bosch (IPABO) Harry Dobbelaar (ASKO) Jacqueline Huisman (ASKO) Frank Sengers (EHvA) Voorwoord • P. 3 OPLEIDEN IN DE SCHOOL
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
in de School. De St. Jan en het Wespennest waren daarbij verbonden aan de IPABO, de (OGO) scholen de Mijlpaal en de Achthoek aan de EHvA. Implementatie Alle partijen kijken met tevredenheid terug op het eerste jaar, alhoewel er nog vele zaken zijn die beter uitgekristalliseerd moeten worden. Het goed implementeren van het project heeft zowel op de pabo als op de basisscholen een behoorlijke organisatieverandering tot gevolg. Dergelijke processen verlopen altijd met horten en stoten. In de komende jaren wordt het project
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/24/2010 for the course BOUIZAN 352140 taught by Professor Scroeba during the Spring '10 term at Acton School of Business.

Page1 / 25

Opleidenindeschool - Inhoud Voorwoord Inleiding Convenant &...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online