Handboek_VRIS_maart2010 - VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HANDBOEK VEILIG ROND EN IN SCHOOL Het instrument in de praktijk VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING HANDBOEK VRIS: VEILIG ROND EN IN SCHOOL Een aanpak voor scholen in het voortgezet onderwijs Utrecht, maart 2010
Background image of page 2
VRIS: Veilig Rond en In School pagina 2/44 Scholen staan midden in de samenleving. Ze zijn er een afspiegeling van. Dit heeft tot gevolg dat ook scholen last hebben van (kleine) criminaliteit en onveiligheid. Omdat een veilige omgeving voorwaarde is voor leren en ontwikkelen, spannen scholen zich in om een veilige en inspirerende leeromgeving te creëren en te behouden. Dat kunnen ze niet alleen. Door samen te werken met maatschappelijke partners, lossen scholen veiligheidsproblemen eenvoudiger op. Samenwerking vormt dan ook de basis van de aanpak Veilig Rond en In School (VRIS). In dit handboek staan verwoord: 1. de aanpak VRIS op hoofdlijnen (inkadering, spelers, rollen en achtergronden); 2. het stappenplan (aan de slag volgens een praktisch stramien); 3. veiligheidsthema's en voorbeeldmaatregelen (praktijkgebonden voorbeelden ter inspiratie). Een school kan samenwerken met gemeente, politie en andere relevante partijen om de veiligheid op de school structureel op een hoger plan te brengen. Iedere partij stemt vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid zijn mogelijkheden af op die van de andere partners. In VRIS blijven de verantwoordelijkheden op de juiste plaats liggen. De school is verantwoordelijk voor de veiligheid in en rond het gebouw . De lokale overheid blijft verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de schoolomgeving. Daar waar die twee verantwoordelijkheden elkaar ontmoeten, liggen de kansen voor samenwerking. VRIS reikt de structuur aan om die kansen om te zetten in winst, door op een duurzame manier samen te werken aan de veiligheid. VRIS biedt voor ieder samenwerkingsverband eenzelfde stramien. De school en zijn partners komen afspraken overeen en bepalen zo zelf de uitwerking en het resultaat. De partijen formuleren doelstellingen waarop zij elkaar kunnen aanspreken. Om met elkaar goede resultaten te boeken, zijn improvisaties, invoering van nieuwe ideeën en inzichten en het werken buiten bestaande kaders noodzakelijk. Het handboek VRIS is ontwikkeld met medewerking van de gemeente Amsterdam, de gemeente Gouda, de gemeente Rijswijk en ArboNed. Het beheer van het handboek VRIS is ondergebracht bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het handboek VRIS kan de basis vormen voor certificering. De eisen en voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat zijn niet in dit handboek beschreven. VOORWOORD
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
VRIS: Veilig Rond en In School pagina 3/44 1. VRIS op hoofdlijnen 5 1.1 Veilige scholen 5 1.2 Samenwerking vereist… 5 1.3 …en de school is initiatiefnemer 5 1.4 Transparante aanpak 6 1.5 Waarom VRIS? 7 1.6 Doelen van VRIS 7 1.7 Eisen aan de scholen 7 1.8 Opbouw aanpak VRIS: acht stappen in een (vaste driejaarlijkse) cyclus 8 2. Stappenplan VRIS 9 2.1 stap 1: Samenwerking vormgeven
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/24/2010 for the course BOUIZAN 352140 taught by Professor Scroeba during the Spring '10 term at Acton School of Business.

Page1 / 45

Handboek_VRIS_maart2010 - VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online